Urząd Miejski w Dębicy - Logo

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 -

Czwartek, 23 Sierpień 2012

umdebica_aktualnosci

Na podstawie informacji MEN /Projekt Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”, Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy informuje, że dofinansowanie zakupu podręcznikówprzysługuje rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

  1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), czyli 504 zł netto.
  2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
    z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,  z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.
  3. uczniom klasy I szkoły ponadgimnazjalnej:  zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.
  4. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i kl. I szkoły ponadgimnazjalnej.
  5. uczniom
  6. słabowidzącym,

b)    niesłyszącym,

c)     z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)    uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, opiekuna prawnego, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013  w terminie do dnia 3 września 2012 roku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego datę złożenia wniosku, a w przypadku rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej, może to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej  o wysokości udzielonej pomocy.

Aby uzyskać dofinansowanie zakupu podręczników konieczne jest przedłożenie imiennego rachunku lub faktury VAT za zakupione podręczniki.

Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni zgłaszać się do sekretariatu szkoły, do której uczęszczać będzie  ich dziecko w roku szkolnym 2012/2013, gdzie dostępne będą formularze wniosku.

Dodatkowych informacji  na ten temat można uzyskać w Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy, pokój 143 lub telefonicznie po numerem 14 683 8143.

Archiwum newsów