Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020

Poniedziałek, 23 Styczeń 2017

Dsc05243_2

W celu zapewnienia długofalowego wzrostu jakości życia mieszkańców naszego miasta Urząd Miejski w Dębicy opracowuje w ramach projektu pn. Zszywanie miasta – przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020, który jest kontynuacją dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w ramach poprzedniego programu rewitalizacji.

Przedmiotowy program jest dokumentem niezbędnym do aplikowania o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Opracowany i przyjęty przez Radę Miejską w Dębicy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 podlegał będzie akceptacji przez Komitet Rewitalizacyjny na poziomie wojewódzkim.
Program rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, środowiskowej, kulturowej i technicznej, zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów problemowych ze stanu  kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.
Prace nad sporządzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji rozpoczęły się od opracowania kompleksowej i szczegółowej diagnozy Miasta służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Po zidentyfikowaniu zdegradowanych części miasta, wyznaczone zostały obszary do rewitalizacji, na których koncentrować się będą działania wyprowadzające je ze stanu kryzysowego.

Proces wyznaczania na terenie Miasta obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji zakończył się konsultacjami społecznymi, które trwały od 6 do 16 grudnia 2016 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem http://debica.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/
Obecnie przygotowywany jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020, który również poddany zostanie konsultacjom społecznym, które planowane są od 26 stycznia do 5 lutego 2017 roku.
Za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dębica na lata 2016-2020 odpowiedzialne jest konsorcjum – EU-CONSULT Sp. z o.o. z Gdańska i Grupa BST Sp. z o. o z Katowic, które zostało wyłonione w przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Dębicy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.


Wszelkie zapytania dotyczące LPR proszę kierować do Wydziału Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości pod nr tel. 14 6838106 lub na adres e-mail: rewitalizacja@umdebica.pl.

commercial photography locations

Diagnoza Miasto Dębica- do konsultacji

Mapa obszar - do konsultacji

Diagnoza - Miasto Dębica po konsultacji

Mapa obszar - po konsultacji

Raport z badań ankietowych

Raport z konsultacji społecznych

LPR Miasta Dębica do konsultacji

Formularz konsultacyjny - Projekt LPR

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przyjęciu LPR

Uchwała w sprawie przyjęcia LPR

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020

Uchwała w sprawie LPR - zmiany

Lokalny Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020 po zmianach

 

Archiwum newsów