Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Stypendia specjalne Burmistrza Miasta Dębicy - wnioski można składać jeszcze przez przez kilka najbliższych dni, do 15 maja 2017 r

Poniedziałek, 08 Maj 2017

Miasto dębica - herb

Młodzież wybitnie uzdolniona sportowo i artystycznie może ubiegać się o stypendia specjalne Burmistrza Miasta Dębicy. Stypendium może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata. Wnioski można składać do 15 maja.

Stypendium dla młodzieży osiągającej wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym  ma na celu wspieranie rozwoju osób osiągających wysokie wyniki. O stypendium sportowe i artystyczne mogą ubiegać się osoby zamieszkujące w Dębicy, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat.

Stypendium sportowe może otrzymać osoba, która jest finalistą ogólnopolskich zawodów sportowych w swojej kategorii wiekowej lub członkiem kadry wojewódzkiej, ewentualnie osiąga wysokie wyniki w nietypowych dyscyplinach sportowych oraz cechuje ją nienaganna postawa etyczna  i moralna oraz przestrzega obowiązujących przepisów sportowych.

Stypendium dla młodzieży uzdolnionej artystycznie w dziedzinie kultury mają na celu wspieranie osób wybitnie uzdolnionych artystycznie i reprezentujących Dębicę w różnego rodzaju konkursach, przeglądach i festiwalach na szczeblu krajowym i zagranicznym.
Stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane tej samej osobie nie częściej niż raz na dwa lata. Taką decyzję podjęli radni miejscy uchwałą nr XXII/225/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/461/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwały nr XXII/224/2012 z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
Przyznawanie, wstrzymywanie i pozbawianie stypendiów należy do kompetencji burmistrza, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Kapituły Konkursowej.
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego. Powinien zawierać dane osobowe kandydata, opis osiągnięć sportowych lub artystycznych, dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia, zobowiązanie do informowanie Burmistrza o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium.
Wniosek o przyznanie stypendium należy kierować do Burmistrza Miasta Dębica. Wniosek składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w terminie do 15 maja każdego roku, uwzględniając osiągnięcia sportowe lub artystyczne w okresie poprzedzającym przyznanie stypendium. Stypendium przyznawane jest od września do czerwca. Do rozdysponowania jest 10 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 5 stypendiów za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie kultury.

Szczegółowe informacje można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Uchwała nr XXIX/462/09 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów - PLIK

Uchwała Nr XXIX/461/09 w sprawie stypendiów w zakresie osiągnięć sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Dębica -PLIK

Uchwała Nr XXII/224/2012  - PLIK

Uchwała Nr XXII/225/2012 - PLIK

WNIOSEK o przyznanie stypendium z zakresu kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury - PLIK

WNIOSEK o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - PLIK

Archiwum newsów