Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Projekt „Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej”

Środa, 08 Listopad 2017

Plakat współpraca

„Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej” to tytuł projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Medyk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 7.6. Do udziału w projekcie i w różnych formach wsparcia oferowanych w ramach projektu organizatorzy zapraszają m.in. mieszkańców Dębicy i powiatu dębickiego.

Projekt, którego głównym celem jest pokonanie barier i  wzrost świadomości z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego będzie realizowany na terenie całego woj. podkarpackiego, poprzez udział w spotkaniach informacyjno- edukacyjnych bez ograniczeń wiekowych dla uczestników. Projekt zakłada jednocześnie koncentrację działań na terenie powiatów, które stanowią tzw. „białe plamy” w zakresie profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego poprzez edukację skupioną na profilaktyce raka i  zapewnienie udziału w bezpłatnych badaniach wśród kobiet, z których co najmniej 20% mieszka na obszarach o szczególnie niskiej zgłaszalności, które stanowią tzw. „białe plamy” w zakresie profilaktyki raka. Założeniem Projektu jest, że co najmniej 50% uczestniczek projektu będą stanowiły kobiety zamieszkałe w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich.
W Polsce rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości, nowotworem narządów płciowych kobiet, a wyniki leczenia są niezadowalające ze względu na częste wykrywanie tego nowotworu w wysokim zaawansowaniu klinicznym. Polska ma jeden z najwyższych współczynników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy wśród wszystkich państw Unii Europejskiej – przeżycie 5 lat od rozpoznania tego nowotworu nie przekracza 50%. Najrzadziej cytologię wykonują kobiety młode – do 29. roku życia, w ciągu 2014 roku zaledwie zrobiło 40% . W Polsce na raka piersi umiera procentowo najwięcej kobiet w Europie. Uważa się, że polskie statystyki są zaniżone, gdyż wiele kobiet chorych na raka piersi nie zgłasza się do onkologa, nie poddaje się leczeniu i umiera nieobjętych statystyką. Wzrost ryzyka zgonu dotyczy głównie kobiet powyżej 50 roku życia. Jedynie połowa kobiet miała kiedykolwiek wykonywaną mammografię, a z zaproszenia do wykonania badania skorzystała tylko, co trzecia kobieta. Nowotwór złośliwy jelita grubego jest najczęstszym nowotworem wykrywanym u mężczyzn – stanowiąc - 11,3% wszystkich nowotworów. Rocznie w Polsce rozpoznawanych jest ok. 13 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe jelita grubego i ponad 9 tys. zgonów ( dane pochodzą z Krajowego Rejestru Nowotworów). Te niekorzystne statystyki wynikają z faktu, że zdecydowana większość chorych rozpoczyna leczenie dopiero w zaawansowanej fazie choroby. W Polsce tylko u około 30% chorych nowotwór jelita grubego rozpoznawany jest na wczesnych etapach (I–II stopień), natomiast aż u70% w stadium zaawansowanym.
Szereg barier bezpośrednio wpływa na zwiększenie zachorowalności i trudności w zapobieganiu i leczeniu ww. chorób czego konsekwencją jest obniżenie okresu aktywności zawodowej.
Do głównych barier należy zaliczyć:
- brak świadomości potrzeby regularnego poddawania się badaniom - to jedna z głównych barier dla wykrycia nowotworu we wczesnym stadium. Zapewnienie szerokiej akcji informacyjno-promocyjnej jest kluczowe dla zwiększenia liczby osób korzystających z badań profilaktycznych.
- brak informacji o przebiegu badań, korzyściach z ich regularnego przeprowadzania. Niezbędne jest przekazanie wiedzy z tego zakresu dla uczestników spotkań edukacyjno-informacyjnych
- brak  lub niewystarczające środki na sfinansowanie dojazdu na miejsce badania.
- rodzinne zobowiązania (np. opieka nad osobami niesamodzielnymi uniemożliwiająca/utrudniająca udanie się na badania). Bariera szczególnie odczuwalna przez kobiety, na których zazwyczaj spoczywa obowiązek opieki nad osobami zależnymi
-komunikacyjne/transportowe (np. słaba infrastruktura komunikacyjna w  miejscu zamieszkania).
Celem Projektu jest pokonanie powyższych barier  i wzrost świadomości z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego wśród mieszkańców  województwa Podkarpackiego  poprzez udział w spotkaniach informacyjno- edukacyjnych bez ograniczeń wiekowych dla uczestników.

Spotkania będą prowadzone przez lekarzy specjalistów, doświadczone położne i pielęgniarki. Wykłady na spotkaniach będą obejmowały część merytoryczną i praktyczną. W części  merytorycznej nacisk zostanie położony na informowanie o zdrowym stylu życia, diecie i zapobieganiu ryzyka wystąpienia raka, wczesnych objawach choroby i samo rozpoznaniu, następnie będzie miało miejsce omówienie choroby i leczenia. Część praktyczna będzie polegała na pracy i nauce na fantomach. Na potrzeby projektu organizatorzy zakupili fantomy do nauki samobadania piersi i fantom szyjki macicy do nauki wczesnego rozpoznawania zmian chorobowych.

Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych badań u osób spełniających warunki uczestnictwa zgodne z warunkami Regulaminu Projektu:
-  Mammografia - Dla  kobiet  w wieku od 50 do 67 lat;
-  Cytologia – Dla kobiet w wieku 25 do 59 lat;
-  Kolonoskopia wraz z bezpłatnym znieczuleniem – Dla osób w  wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Dla osób w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. Dla osób w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). Do wykonywania kolonoskopii organizatorzy projektu planują zakup nowego kolonoskopu. Badania będą przeprowadzane w placówkach Centrum Medycznego Medyk.  Poniesiony koszt dojazdu będzie zwracany pacjentowi.
Spotkania informacyjno-edukacyjne z zainteresowanymi grupami mieszkańców będą odbywały się na terenie Dębicy.
Do udziału w projekcie organizatorzy zapraszają m.in. koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, koła seniorów i inne organizacje.  
Organizatorzy zapraszają do realizacji Projektu  i kontaktu z osobami koordynującymi spotkania informacyjno-edukacyjne w biurze Projektu.
Biuro Projektu
Rekrutacja - informacja: Tel. 17 865 20 94
ul. Fryderyka Szopena 1 pok. 2
adres e-mail:  profilaktyka.projekt@medyk.rzeszow.pl

 

Archiwum newsów