Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Wybór ławników na kadencję 2020 - 2023

Środa, 12 Czerwiec 2019

Miasto dębica - herb

Informuję, że zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 poz. 52, z późn. zm.) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. będą przyjmowane zgłaszania kandydatów na ławnikówna kadencję 2020-2023.

W 2019 r. Rada Miejska w Dębicy dokona wyboru:

·     do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 1   ławnika

·     do Sądu Rejonowego w Dębicy - 1   ławnika

Brak zapotrzebowania na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)       jest nieskazitelnego charakteru,

3)       ukończył 30 lat,

4)       jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu

kandydowania co najmniej od roku,

5)       nie przekroczył 70 lat,

6)       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)       posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

   Ławnikami nie mogą być:

 

1)       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę  postępowania sądowego,

3)       funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw  i wykroczeń,

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)       duchowni,

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 

 

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Dębicy :

1)prezesi właściwych sądów,

2)stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych),

 3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszeniazgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r.Nr 121, poz. 693).

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

     2)  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

          o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

    3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
          a  także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

    4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej            opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

     5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie

dowodu osobistego.

 

W/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Dodatkowo do karty  zgłoszenia należy dołączyć:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL,

miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

 

Koszt opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miejskiej po terminie, lub nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Kartę zgłoszenia kandydata wraz z załącznikami podmiot go zgłaszający lub sam kandydat powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym, podlegają one zniszczeniu w terminie 30 dni.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory innych dokumentów dostępne są :

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębicy ( zakładka Wybory, spisy, referenda, wybór ławników → Wybór ławników na kadencję 2020-2023),
  • na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl. Zakładka Ministerstwo → sądy powszechne)
  • w Biurze Rady Miejskiej w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, pok. 152 .

Wszelkich informacji dotyczących naboru na ławników udziela Biuro Miejskiej w Dębicy  tel. 14/6838152.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 (w godzinach pracy Urzędu ) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

 

Przewodniczący   

 Rady Miejskiej w Dębicy

    mgr inż. Mateusz Cebula

Załączniki:

Karta zgłoszenia na ławnika

Klauzula informacyjna - RODO

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Dębicy

Oświadczenie kandydata na ławnika - postępowania o przestępstwo

Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska

 

Archiwum newsów