Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Poszerzenie strefy płatnego parkowania w mieście Dębica i nowe opłaty za parkowanie

Wtorek, 08 Październik 2019

Miasto dębica - herb

W związku z wejściem w życie w dniu 16 października uchwały nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania Wydział Infrastruktury Miejskiej tut. Urzędu Miejskiego przedkłada informacje dotyczące najistotniejszych zmian zamieszczonych w powyższej uchwale.

Na obszarze wyznaczonym znakami drogowymi D-44 D-45 obowiązują opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.

Strefa płatnego parkowania „0” obowiązuje w obrębie ulicy, Rynek

Strefa płatnego parkowania „I” obowiązuje w obrębie ulic: Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Żuławskiego, Piekarskiej Kolejowej, Żeromskiego.

Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych ustalono Uchwałą Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.

 

Czas parkowania

0,5 godziny

Opłata za 1 godzinę

Opłata za 2 godzinę

Opłata za 3 godzinę

Opłata za 4 i 5 godzinę

Bilet całodniowy

Strefa 0

1,00 zł

1,50 zł

1,80 zł

2,00 zł

1,50 zł

8,00 zł.

Strefa I

0,50 zł

1,00 zł

1,20 zł

1,40 zł

1,00 zł

6,00 zł.

 

Uwaga:

1.Opłata abonamentowa ( abonament roczny dla przedsiębiorcy strefa „0”) wynosi 450,00 zł.

                                       ( abonament roczny dla przedsiębiorcy strefa „I”) wynosi 350,00 zł.

                                        ( abonament roczny dla mieszkańca strefa „0”) wynosi 300,00 zł.

                                       ( abonament roczny dla mieszkańca strefa „I”) wynosi 250,00 zł.

                                        ( abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej strefa „0”) wynosi

                                         100,00 zł)

                                       ( abonament roczny dla osoby niepełnosprawnej strefa „I” wynosi    

                                        80,00 zł)

                                        ( abonament roczny ekologiczny strefa „0”) wynosi 100,00 zł.

                                        (abonament ekologiczny strefa „I”) wynosi 80,00 zł.

2. Zerowa stawa opłaty za parkowanie ustala się dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających „Kartę parkingowa osoby niepełnosprawnej” potwierdzającą uprawnienia do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach ruchu drogowego. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający odczytanie jej pierwszej strony,

- samochodów  instytucji i urzędów wymienionych w §11 ust. 2-6 Uchwały
Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 roku, na czas wykonywania zadań służbowych w strefie płatnego parkowania. Samochody winne mieć wystawiony identyfikator wydany przez Urząd miasta w Dębicy.

3. Podstawą reklamacji, o której jest mowa w § 14 ust. 1 Uchwały Nr XVI/107/2019 Rady 

Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 roku jest bilet parkingowy wykupiony
w czasie nie dłuższym niż 10 min. od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania do  uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłaty parkingowe wnosi się przy użyciu biletów postojowych i abonamentów postojowych.

Bilety postojowe nabywa się w parkomatach rozmieszczonych przy płatnych parkingach
w strefie płatnego parkowania.

Abonament postojowy nabywa się w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy, ulica Ratuszowa 2, pokój nr 23 – parter.

UWAGA. W przypadku nie uiszczenia opłaty parkingowej w należnej wysokości, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 30,00 zł. Opłatę podwyższoną uiszcza, się w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy lub bezpośrednio na konto bankowe Urzędu podane
 w zawiadomieniu o stwierdzeniu braku należnej opłaty. Opłata dodatkowa podlega ściągnięciu w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

 

 

 

 

Archiwum newsów