Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Gospodarowanie odpadami

pszok2
pszok Pszok (7) pszok24 pszok3

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)już otwarty!

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje?

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy miasta Dębicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie  zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK mieści się przy skrzyżowaniu ul. Drogowców z ul. Przemysłową (obok zakładu gazowniczego)

Jakie odpady można przywieźć do PSZOK-u?

W PSZOK przyjmowane będą zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popiół i żużel z domowych palenisk. Odpady będą przyjmowane zgodnie z regulaminem PSZOK.

Mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób selektywny do PSZOK, które będą odebrane nieodpłatnie.

 

Ważne !

Odpady komunalne zebrane selektywnie zostaną przyjęte do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości świadczącego o zamieszkaniu na terenie Miasta Dębica.

 

„GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI”

Miasto Dębica podaje terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych dla mieszkańców miasta Dębicy. Podany harmonogram obowiązuje od stycznia do grudnia 2017 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-grudzień 2018 I

Harmonogram odbioru odpadów styczeń-grudzień 2018 II

 

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami
tel. 14 68 38 127

 

Deklaracja na obiór odpadów

Uchwała w sprawie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sprawozdanie

Sprawozdanie zerowe

Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 29 marca 2018 r. – procedura kontroli przestrzegania i stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Dębica

Plan kontroli

Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Miasta Dębica