Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Przedsiębiorczość

Firmy Dębicy - Branżowy Wykaz Firm

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

 


Wniosek CEIDG możesz wypełnić on-line przy użyciu kreatora który podpowie i poprowadzi cię „krok po kroku” przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1.

 Link do formularzy 

 

Dofinansowanie  kosztów kształcenia młodocianych pracowników - pomoc de minimis

 

1.  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie  przygotowania zawodowego - plik
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika -  plik
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik
5.  Oświadczenie_o_otrzymanej pomocy de_minimis - plik
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - plik

 

 

 

Listy referencyjne