Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Obwieszczenia RM

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.900 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyraków), wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.

4.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2017 r.

5.    Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.

6.    Utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach oświatowych.

7.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

8.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartaków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

12.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a  29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

14.  Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.

15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

17.  Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

18.  Wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

 

Załączniki

  projekt 1.pdf 114,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki do projektu nr 1.pdf 736,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 371,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 393,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 586,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 432,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 940,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 7.pdf 359,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 8.pdf 362,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 9.pdf 481,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 10.pdf 524,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 11.pdf 545,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 12.pdf 485,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 13.pdf 754,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 14.pdf 468,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 15.pdf 412,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 16.pdf 654,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 17.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 18.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do projektu nr 5.pdf 3,25 MB (pdf) szczegóły pobierz

 

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

4.    Zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.    Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kwiatkowskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy.

7.    Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 312/7, 312/8 położonych w obrębie 6 jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiących własność osoby fizycznej.

8.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działek nr 3/3 i 25/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy – wg załącznika graficznego.

10.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy, uchwalonego uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r.

11.Uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXII/347/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Seniorom na ratunek” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

IV.   Informacja Komisji Budżetu, Handlu i Usług nt. „Analiza wykonania zadania – Pobór opłat za śmieci w domach prywatnych i spółdzielniach mieszkaniowych”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

Projekty uchwał