Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Dowód osobisty

Loading...

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Od 8 listopada 2021 roku wydawane są nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.

Ważne! Dowody osobiste, które są nadal ważne nie muszą być wymieniane.      

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu:
  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 3. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
 4. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport (do wglądu).

Zasady składania wniosku:

 1. Wniosek składa się osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną, za pomocą profilu zaufanego, można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany dziecku, które nie ukończyło 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12. rok życia, pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego odbywa się w urzędzie.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 6. Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby, której wniosek dotyczy. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5. roku życia.
 7. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Zasady odbioru dowodu:

 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, w którym został złożony wniosek.
 2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność wymaga obecności tej osoby. Wymóg ten nie dotyczy: osób, które nie ukończyły 5 roku życia; osób, które ukończyły 5 roku życia a nie ukończyły 12 roku życia jeżeli były one obecne przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 3. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym, jeżeli przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego nastąpiło w miejscu pobytu posiadacza dokumentu lub gdy po złożeniu wniosku o wydanie dowodu nastąpiły okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór dokumentu.
 4. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w siedzibie urzędu.
 5. Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

 Zasady zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej osobiście w organie dowolnej gminy.
 3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
 4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie  dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 8. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.
 9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 10. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 11. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.
 12. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Wnioski i dokumenty

document
wniosek o wydanie dowodu osobistego – wydrukuj dwustronnie
document
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego