Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Podatek od środków transportowych

Loading...

Przedmiot opodatkowania:
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
– autobusy.

Podatnicy podatku:
1) osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany,
3) posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został:
– zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego),
– dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:
– środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
– upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Czynności i dokumenty
Podatnicy są zobowiązani do składania właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

document
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych
document
DT-1/A Załącznik do deklaracji dt-1

Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być składane elektronicznie, bez konieczności wychodzenia z domu za pomocą portalu e-usług miasta Dębica: https://e-uslugi.debica.pl/Service/getServiceCard/id,93,cid,73.html.

Stawki podatku:
Rada Miejska w Dębicy Uchwałą Nr XIII/124/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. określiła wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Miasta Dębica.

document
Uchwała nr LXXXIII/613/2023 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
document
Uchwała nr XIII/124/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
document
Uchwała nr XXVIII/305/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Płatność podatku:
Podatek wpłaca się w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
b) do dnia 15 września danego roku – II rata;
2) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podatek należy wpłacać na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Dębicy:
PEKAO S. A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19 
w opisie wpłaty należy wskazać numer karty podatnika  oraz ratę.

Wszelkie zobowiązania wobec miasta Dębicy można na bieżąco sprawdzać i kontrolować bez wychodzenia z domu za pomocą Portalu Interesanta, który dostępny jest przez 24 godziny  7 dni w tygodniu pod adresem: https://e-urzad.debica.pl.