Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

RODO

Loading...

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĘBICY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych W Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest: Burmistrz Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest: Burmistrz Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Agnieszką Magiera Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębicy za pomocą adresu iod@umdebica.pl.
3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Dębica – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – Burmistrzu Miasta Dębica;
b)realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy i Urzędu Miejskiego w Dębicy;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą i Urzędem Miejskim w Dębicy przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Dębica.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym do celów archiwalnych w interesie publicznym.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:
– przetwarzanie danych osobowych nie jest już niezbędne do celów, dla których były one zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,  gdy:
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Dębicy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (transmisja obrad Rady Miejskiej w Dębicy)

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
2. W Urzędzie Miejskim w Dębicy wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Agnieszka Magiera, z którym kontakt jest możliwy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@umdebica.pl  lub telefonicznie 14 683 82 03.
3. Nagrania obrad sesji Rady Miejskiej są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta www.debica.pl za pomocą kanału miejskiego You Tube. Ustawienie kamery obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie osoby publiczne. Jeżeli  dojdzie do przetwarzania Państwa danych osobowych to:
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy tj. rejestracji oraz transmisji obrad sesji Rady Miasta Dębica za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11 b i art. 20 ust. 1 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Administrator może powierzyć Pani/pana dane osobowe podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miasta.
7. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej.
8. Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Pani/Panu prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
10. Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Miasta oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy, że na terenie Miasta Dębica prowadzony jest monitoring wizyjny.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a także pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Agnieszką Magiera Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu iod@umdebica.pl lub tel. 14 683 82 03.
3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta Dębica.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gromadzonych w związku ze stosowaniem monitoringu jest art. 9a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.6 ust.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i art. 6 ust. 1 lit. e RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
5. Z uwagi na ciążący na administratorze ustawowy obowiązek zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w obszarze przestrzeni publicznej, przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
8. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania, a następnie podlega on automatycznemu zniszczeniu poprzez nadpisanie kolejnych nagrań, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Przysługuje Pani/panu prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skarg do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
12. Monitoring wizyjny obejmuje wybrane obszary terenu administracyjnego miasta Dębica.
Informacje o lokalizacji kamer monitoringu wizyjnego:
1.      PK0l Rynek
2.      PK02 ul. Piekarska
3.      PK03 ul. Sobieskiego -Kaprys
4.      PK04 ul. Słowackiego
5.      PK05 Park Jordanowski
6.      PK06 ul. Kościuszki – rondo im. Ks. H. Jablonowskiej
7.      PK07  Rondo im. K. Lipienia – Most Straszęcin
8.      PK08  Rondo im. Sybiraków -Dworzec PKP
9.      PK09 ul. Kraszewskiego
10.  PK10 ul. Szkolna
11.  PK11 Rondo im. dr Bartusia obok Szpitala
12.  PK12 Rondo im. Kombatantów RP- Rzeszowska/Drogowców
13.  PK13 ul. 3 Maja
14.  PK14 ul. Cmentarna
15.  PK15 ul. Rzeszowska Błaszak
16.  PK16 ul. Piłsudskiego – budynek basenu MOSiR
17.  PK17 Os. Matejki 5
18.  PK18 Rondo Miskiewicza ul. Robotnicza
19.  PK19 ul. Mościckiego
20.  PK20 DK. Kosmos
21. PK21 ul. Kolejowa / Konarskiego
22. PK22 ul. Nosala – 2 kamery
23. PK23 ul. Wielopolska – 2 kamery
24. PK24 ul. Sportowa 28 DK Mors
25. PK25 ul. Rzeszowska Dom Seniora
26. PK26 ul. Strażacka / Krakowska
27. PK27 ul. Bojanowskiego /DK  Śniezka – 2 kamery

Wykaz  kamer w Parku miejskim im. Włodzimierza Skarbek – Borowskiego w Dębicy:
K1. słup 1.1 – plac zabaw
K2. słup 1.2 – plac zabaw
K3. słup 1.3 – plac zabaw
K4. słup 1.3 – plac zabaw
K5. słup 1.4 – plac zabaw
K6. słup 1.6 – plac zabaw
K7. słup 1.13 – strefa aktywności
K8. słup 1.15 – strefa aktywności
K9. słup 2.21 – food truck
K10. słup 4.3 – strefa doświadczeń
K11. słup 4.2 – strefa doświadczeń
K12. słup 4.1 – strefa doświadczeń
K13. słup 4.1 – strefa doświadczeń
K14. słup 2.53 – strefa wejściowa – schody od ulicy Krakowskiej
K15. słup 5.1 – pump truck
K16. słup 10 –  parking Stomilanka
K17. słup 11 – parking Stomilanka

Funkcjonowanie monitoringu określa Zarządzenie Nr 125/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Dębica.