Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Mieszkanie na start – dopłaty

Loading...

„Mieszkanie na Start” – dopłaty do czynszu dla najemców lokali przy ul. Ratuszowej 14,16,18 w Dębicy  („Mieszkanie Plus”)

Miejsce:  Urząd Miejski w Dębicy
Adres: ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica
Numer pokoju: 17 (parter) – informacja
Składanie wniosków: Dziennik Podawczy (parter)
Numer telefonu: (14) 683 82 72
E – mail: um.debica@umdebica.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dopłaty do czynszu.
 2. Oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (zał. Nr 2)
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy (zał. nr 3)
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (zał. nr 4)
 5. Zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 4 ust. 3 )zał. nr 5)
 6. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy (zał. nr 6)
 7. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która
  w przeszłości  była najemcą, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty (zał. nr 7)
 8. Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarł ago najemcy (zał. nr 8)
 9. Kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu
 10. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w sprawie dopłat. (kwota)

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na przyznanie prawa do dopłat do czynszu wymagają potwierdzenie innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o dopłaty można złożyć:

 • Wysyłając wniosek wraz z załącznikami na adres Urzędu Miejskiego w Dębicy
 • Składając bezpośrednio na Dziennik Podawczy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30. 

Zaklejone koperty z dokumentami można również wrzucić do „urny na dokumenty” znajdującej się w przedsionku tut. Urzędu.
Na kopercie należy napisać: „Mieszkanie na Start”.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 10 ,00 zł – zgodnie z pkt. 53 załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019., poz. 1000)

Kwotę opłaty skarbowej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Dębicy:
Pekao S.A.
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419
Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy ul. Ratuszowa 2 na parterze budynku lub przelewem.
W tytule wpłaty należy podać: Opłata skarbowa za wydanie decyzji o dopłatach do czynszu, ul. Ratuszowa ………………lokal nr….

Czas załatwienia sprawy:

Decyzje w sprawie dopłat wydaje się w terminie miesiąca od dnia wpływu wniosku o dopłaty do organu właściwego.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje tryb odwoławczy zgodnie z Kpa, tj. 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2021 r. poz. 1243 z poźn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączonych do wniosku o dopłaty do czynszu (Dz. U. z 2018 r., poz. 2521)

DOPŁATY DO CZYNSZU

Szczegóły programu Mieszkania na Start reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. (Dz. U. 2018 poz. 1540 z późn. zm. )

Mieszkania na Start jest to rządowy program dopłat do czynszu, o który mogą ubiegać się osoby zasiedlające nowo powstałe inwestycje mieszkaniowe przez inwestorów we współpracy z gminą. (Gmina Miasta Dębica)

Dopłaty do czynszu mogą być udzielone najemcy będącemu stroną umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Lokal, o którym mowa ma służyć najemcy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najemcy oraz pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Decyzję w sprawie dopłat do czynszu wydaje Gmina Miasta Dębca.

Dopłaty są udzielone jeśli najemca:

 • Jest osobą fizyczna posiadającym obywatelstwo polskie i zamieszkującą na terytorium RP albo jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pt 1
 • W dniu złożenia wniosku o dopłaty nie jest:
 • Właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • Osoba, której przysługuje, w całości lub części, spółdzielcze prawo do lokalu , którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • Współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Wniosek o dopłaty do czynszu składa jeden ze współnajemców mieszkania.

 • Dopłaty mogą być udzielone, jeśli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
 • W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100 %
 • W przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100 % zwiększonego
  o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę
  w gospodarstwie domowym

– Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt. 1 lit. a ustawy  z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (Dz. U. z 2021 poz. 291, 353 I 794)

LICZBA OSÓB W GOSPODARSTWIE DOMOWYM%MAKSYMALNY DOCHÓD (w zł)
11005 167,47 zł
21407 234,46 zł
31809 301, 45 zł
422011 368,44 zł
526013 435,43 zł
630015 502,41 zł

Przy ustalaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się dochód osiągnięty w roku bazowym, czyli:

 • 2020 r. dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.

Dochód bazowy dzieli się przez liczbę miesięcy , w którym został osiągnięty.

Średni miesięczny dochód z działalności opodatkowanej podatkiem zryczałtowanym (ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa, ryczałt dla duchownych) stanowi 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia właściwego do spraw rodziny.

Dochód utracony – w przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego do dnia złożenia wniosku o dopłaty utracił dochód osiągnięty w roku bazowym. Tego dochodu nie uwzględnia się w średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego.

Dochód uzyskany – w przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego po upływie roku bazowego uzyskał dochód i uzyskuje go w dniu złożenia wniosku o dopłaty, wówczas średni miesięczny dochód powiększa się o dochód uzyskany (za drugi przepracowany miesiąc).

Jeżeli w dniu złożenia wniosku Najemca lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest:

 • Najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 • Najemca innego lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosku o kredyt złożonego do dnia 30 września 2009 r.,
 • Osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny.

Najemca zobowiązuje się do rozwiązania umowy najmu lokalu i/lub zrzeczenia się prawa do lokalu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, opróżnienia lokalu i poinformowania właściwy organ o dokonaniu wcześniej wymienionych czynności najpóźniej do końca 3 miesiąca pobierania dopłat pod rygorem wstrzymania dopłat.

Dopłaty są wypłacane przez okres 15 lat licząc od pierwszej wpłaty dopłaty pod warunkiem spełnienia kryteriów, które uprawniają do pobierania dopłat przez cały ten okres.

Dopłaty są przekazywane bezpośrednio na konto Inwestora.

Miesięczna wysokość dopłaty = średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku
o dopłaty w Gminie, na terenie której położone jest mieszkanie x powierzchnia normatywna mieszkania x 1,8 % : 12.

Liczba osób w gospodarstwie domowymPowierzchnia normatywna, nie więcej niż powierzchnia mieszkania
130 m2
235 m2
350 m2
465 m2
580 m2
695 m2

Powierzchnia normatywna:

W terminie nie wcześniej niż 2 miesiące, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane , najemca, który stara się o dopłaty składa organowi właściwemu oświadczenia o:

 • liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • wysokości dochodów tego gospodarstwa z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa oraz informację o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych przez te osoby oraz miesiącu ich utraty lub uzyskania,  za rok kalendarzowy,
 • poprzedzający rok, po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,
 • po upływie którego najemca składa oświadczenie – w przypadku oświadczeń składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

DRUKI DO POBRANIA

WNIOSEK O DOPŁATY DO CZYNSZU

OŚWIADCZENIE O LICZBIE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO NAJEMCY

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO NAJEMCY

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 3 USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W PONOSZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA

ZOBOWIĄZANIE, O KTÓRYM MOWA W ART. 4 UST. 3 USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W PONOSZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH W PIERWSZYCH LATACH NAJMU MIESZKANIA

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC NAJEMCY

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC OSOBY, KTÓRA W PRZESZŁOŚCI BYŁA NAJEMCĄ INNEGO MIESZKANIA, W ZWIĄZKU Z NAJMEM KTÓREGO BYŁY STOSOWANE DOPŁATY

OŚWIADCZENIE O WCZEŚNIEJSZYM STOSOWANIU DOPŁAT DO CZYNSZU WOBEC ZMARŁEGO NAJEMCY

ZASADY OBLICZANIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

 1. w przypadku gdy w roku bazowym osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego uzyskała dochód, uzyskany przez tę osobę w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których ten dochód był uzyskiwany, i uwzględnia się go przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty.
 2. w przypadku gdy do dnia złożenia wniosku o dopłaty osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego utraciła dochód uzyskiwany w roku bazowym, przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie uwzględnia się dochodu utraconego przez tę osobę.
 3. w przypadku gdy osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego uzyskała dochód po roku bazowym i jest on uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty średni miesięczny dochód tej osoby, uwzględniany przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 4. w przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43, 1495, 1649 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 179) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

ZASADY USTALANIA DOCHODU DO WNIOSKU O DOPŁATY DO CZYNSZU

DOCHÓD to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obliczany na podstawie Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
  • świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
  • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
  • ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
  • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
  • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
  • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),
  • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
  • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
  • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
  • alimenty na rzecz dzieci,
  • stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,

 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
  • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
  • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
  • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
  • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
  • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
  • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
  • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
  • pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
  • przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

ZATRUDNIENIE LUB INNA PRACA ZAROBKOWA to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

UTRATA DOCHODU to utrata dochodu spowodowana:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019

r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303),

 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.),
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 1. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

UZYSKANIE DOCHODU to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019

r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,

 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY UBIEGAJACEJ SIĘ O DOPŁATY DO CZYNSZU