Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Regulamin serwisu

Loading...

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
– Regulamin – niniejszy dokument,
– Administrator – Burmistrz Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, e-mail: umdebica@um.debica.pl, tel. 14 683 81 00,
– Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.debica.pl,
– Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej,
– Urządzenie końcowe użytkownika – telekomunikacyjne urządzenie końcowe zdefiniowane w art. 2 pkt 43 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695, 875) wykorzystywane przez Użytkownika,
– Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stroną internetową.
Pliki cookies zawierają m.in. adres strony internetowej i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika.
Prowadzona przez Administratora strona internetowa  stanowi jego własność i ma charakter informacyjny i promocyjny.

Rodzaje i zakres usług

Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej polegają na umożliwieniu bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej.
Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest:
– urządzenie posiadające dostęp do sieci internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną i aktualną wersją przeglądarki internetowej z odpowiednio ustawioną opcją obsługi plików cookies,
– aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w przypadku korzystania z niektórych formularzy internetowych.

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania użytkownika danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Dębicy oraz o przysługujących użytkownikowi prawach z tym związanych.
– Administratorem użytkownika danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Dębicy jest: Burmistrz Miasta Dębica, 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2.
– Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na iod@umdebica.pl.
Więcej na: RODO

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na stronie internetowej udostępniane są bezpłatnie. Korzystanie przez użytkowników z opublikowanych treści, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Administratora. Przy czym oznaczone na stronie internetowej treści jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, nie można wykorzystywać bez uprzedniej zgody Administratora.
Przesyłając informację, zdjęcie lub film użytkownik oświadcza, że:
– ma pełne prawo do dysponowania wiadomością, zdjęciem lub filmem, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do wiadomości, zdjęcia lub filmu, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej,
– informacja zawarta w przesłanej wiadomości, zdjęciu lub filmie jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd,
– osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach lub filmach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w szczególności w na stronie https://www.debica.pl oraz na innych portalach prowadzonych przez Administratora.
Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przesyłanie wiadomości, zdjęć lub filmów oraz wszelkich innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.  

Kontakt

Wszelkie sprawy dotyczące strony internetowej powinny być przesyłane pod adres e-mail:  umdebica@um.debica.pl lub monika.rojek@umdebica.pl. Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu strony internetowej w przypadku zgłoszenia ich przez użytkownika.