Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Burmistrz Miasta Mariusz Szewczyk

Loading...

Burmistrz Miasta Dębicy Mariusz Szewczyk

Przyjmowanie mieszkańców: czwartki godz. 9 – 13
(po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie terminu przyjęcia)
Kontakt: tel. 14 683 81 60 / fax 14 683 81 61

Wykształcenie
Dębiczanin, ur. 24 lipca 1964 r. Z wykształcenia jest socjologiem. Ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Ma ponad 19-letnie doświadczenie w samorządzie lokalnym.

Działalność publiczna
W latach 2002-2006 oraz 2010-2014 pełnił funkcję Radnego Miejskiego w Dębicy, w latach 2006 – 2010 Radnego Powiatu Dębickiego, od kwietnia 2010 r., po rezygnacji urzędującego włodarza Dębicy przez osiem miesięcy pełnił funkcję burmistrza miasta, zostając powołany na to stanowisko przez Prezesa Rady Ministrów, od 2014 r. Burmistrz Miasta Dębica. Od 2008 roku do czasu powołania na stanowisko pełniącego funkcję Burmistrza Miasta Dębica był Wojewódzkim Komendantem Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

Przedmiot działalności i kompetencje
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz jest organem wykonawczym gminy. Wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa oraz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz jest kierownikiem urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
1) Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli,
2) Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
3) Samodzielnego Stanowiska ds. BHP,
4) Biura Radców Prawnych,
5) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
5) Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
6) Samodzielnego Stanowiska ds. Planowania i Analiz.