Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Skarbnik Miasta Lucyna Sikora

Loading...

Skarbnik Miasta Lucyna Sikora
Kontakt: tel. 14 683 81 09 / fax 14 683 81 10

Do zakresu działania Skarbnika Miasta należy:

 • koordynowanie prac z zakresu opracowania projektu budżetu Miasta, dokonywania zmian w budżecie, wieloletniego planowania finansowego w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 • obsługa finansowo-księgowa Miasta i Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie obciążeń pieniężnych,
 • czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
 • koordynacja budżetu Miasta z innymi źródłami finansowania jego zadań,
 • współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, rachunków pomocniczych, lokat i kredytów,
 • analiza efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica w procesie wykonywania budżetu, w tym analiza wykorzystania przydzielonych środków budżetowych,
 • weryfikacja i opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta,
 • bieżące informowanie Burmistrza Miasta o sytuacji finansowej,
 • realizacja zadań wynikających z przepisów szczególnych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetu.

Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy:

 1. Wydział Budżetu i Finansów,
 2. Wydział Podatków i Opłat.