Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Loading...

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana Zarządzeniem Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 kwietnia 2017 r. ze zmianami.

Skład Komisji:

 • Roman Rogowski – przewodniczący,
 • Małgorzata Różańska – zastępca przewodniczącego,
 • Aneta Pastusiak – sekretarz,
 • Stanisława Drobot – członek,
 • Małgorzata Grabowska – członek,
 • Wenancjusz Matysek – członek,
 • Maksymilian Stęga – członek.

Komisja obejmuje swoim działaniem teren miasta Dębicy.

Do zadań Komisji w szczególności należy:

 • Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnień behawioralnych,
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 • Motywowanie osób z problemami uzależnień do zmiany własnego postępowania,
 • Kierowanie osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych,
 • Opiniowanie wniosków dotyczących wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Przygotowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Szczegółowy zakres działania Komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr  88/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6 kwietnia 2017 r.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16:30 – 17:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 pok. 51 odbywają się dyżury członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy. W czasie dyżurów członkowie Komisji będą udzielać porad w zakresie uzależnień dla mieszkańców miasta Dębicy.

Wymagane dokumenty:
– Wniosek o objęcie leczeniem odwykowym.

Opłaty:
– Nie pobiera się.

Sprawę można załatwić:
– podczas wizyty w urzędzie,
– listownie

Kontakt:
Małgorzata Różańska tel. 14 683 82 66 pok. Nr 11 (parter)
Aneta Pastusiak tel. 14 683 82 75 pok. Nr 24 (parter)

Urząd Miejski w Dębicy
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
e-mail: mkrpa@umdebica.pl