Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Loading...

Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą uzyskać pomoc w Dębicy, jak wyrobić PESEL, gdzie miasto prowadzi zbiórki pomocowe dla osób narodowości ukraińskiej oraz gdzie zorganizowano świetlice dla dzieci? Bieżące informacje na tematy związane z pomocą Ukrainie będziemy zamieszczać poniżej.

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Urząd Miejski w Dębicy informuje, że od dnia 1 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Nowa Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Nowy wzór wniosku


Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.

Zasady ubiegania się o przyznanie świadczenia

Rozwiń

„40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zmiany

Pierwotnie świadczenie przysługiwało przez okres 60 dni i dotyczyło obywateli Ukrainy legitymujących się zarówno numerem PESEL jak i innym dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Pierwsza zmiana, która weszła w życie 15 kwietnia 2022 r. wprowadzała zasadę przyznawania świadczenia za okres 60 dni, ale liczonego od dnia wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Druga zmiana, która weszła w życie 30 kwietnia br., wydłużała okres wypłaty świadczenia z dotychczasowych 60 dni do 120 dni od wjazdu na teren Polski. Jednocześnie, aby otrzymać świadczenia, wnioskodawca został zobligowany do podania na karcie osoby przyjętej do zakwaterowania dołączanej do wniosku, numeru PESEL osoby, którą gościł u siebie.

Efektem wprowadzonych zmian, w szczególności bezwzględnego warunku podania numeru PESEL swojego gościa, było wykluczenie części osób z możliwości skorzystania z tego świadczenia. Dzieje się tak dlatego, że osoby które goszczono nie wystąpiły o nadanie numeru PESEL, a jednocześnie już opuściły ten lokal, zmieniły miejsce zamieszkania, wyjechały za granicę i wnioskodawcy nie mają z nimi kontaktu.

Ważne terminy

Rozwiązaniem dla tych osób, są wprowadzone kolejne zmiany do ustawy. Prezydent RP podpisał w dniu 30 czerwca 2022 r. nowelizację ustawy, która właśnie tej grupie osób umożliwia złożenia wniosku i otrzymanie rekompensaty za udzielone na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie. Wnioskodawca będzie mógł podać zamiast numeru PESEL, inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy np. numer paszportu, tak jak to było na samym początku. Złożenie takiego wniosku będzie możliwe w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od wejścia w życie tych przepisów tj. do 15 lipca. Uregulowano także termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r.

Zatem jeżeli ktoś gościł u siebie obywateli Ukrainy np. w okresie od 15.05. do 30.06, to wniosek powinieneś złożyć do 31 lipca. Pozostałe wnioski składane po 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zmiany do rozporządzenia

Istotnymi zmianami do rozporządzenia są zmiany regulujące kwestię realizacji świadczenia dla obywateli Ukrainy. W najświeższych zmianach, które weszły w życie 25 czerwca 2022 r., wprowadzono możliwość wydłużenia okresu pobierania świadczenia ponad 120 dni, ale wyłącznie w wymienionych w rozporządzeniu sytuacjach.

Zatem gmina może przychylić się do wniosku o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m. in.:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydane w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności);
  • jest kobietą w ciąży;
  • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
  • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Treść rozporządzenia

Schemat obowiązujących terminów

OKRES ZAKWATEROWANIATERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
Do 29 kwietnia 2022 r. (obywatele Ukrainy nie posiadają numeru PESEL)Do 15 lipca 2022 r.
Do 30 czerwca 2022 r.Do 31 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r.Miesiąc od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela

Jak i gdzie otrzymać PESEL

Nadanie numeru PESEL można uzyskać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ratuszowej 2 w Dębicy. Osoby muszą potwierdzić swoją tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem. W przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również aktu urodzenia.
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić także na podstawie dokumentu tożsamości unieważnionego, jeśli  umożliwia on ustalenie tożsamości. Osoby, które nie mają dokumentu muszą złożyć oświadczenie pod rygorem  odpowiedzialność karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Informacje na temat wniosku o PESEL

Rozwiń

ZUS: Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje na temat wsparcia finansowego ZUS

Rozwiń

Publiczna zbiórka środków pn. „Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy”

Miasto Dębica uruchomiło zbiórkę publiczną pn. „Zbiórka humanitarna Dębica dla Ukrainy”, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Ad Astram”. Numer konta bankowego – 30 8589 0006 0030 0988 2586 0002 z dopiskiem: Dębica dla Ukrainy.


Edukacja

  • Zapis dziecka do przedszkola miejskiego – przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każde przedszkole dysponuje trzema miejscami w każdym oddziale dla dzieci z Ukrainy.
  • Zapis dziecka do klas I–III szkoły podstawowej – dzieci zapisywane są do klas, do których aktualnie uczęszczały w Ukrainie lub po rozmowie z dyrektorem szkoły i decyzji rodziców/opiekunów mogą być zapisane do klasy młodszej. Rodzice/ opiekunowie dzieci powinni udać się do szkoły, w obwodzie której mieszkają, a jeżeli szkoła ta nie dysponuje wolnymi miejscami do innej szkoły w mieście Dębicy. Dzieci z Ukrainy uczęszczają do oddziału z dziećmi polskimi, a  dodatkowo objęte są nauką  j. polskiego. W każdym oddziale przewidziane są 4 dodatkowe miejsca dla dzieci z Ukrainy.
  • Zapis ucznia do klas IV-VIII szkoły podstawowej – uczniowie zapisywani są do klas, do których aktualnie uczęszczały w Ukrainie lub po rozmowie z dyrektorem szkoły i decyzji rodziców/opiekunów mogą być zapisane do klasy młodszej. Rodzice/opiekunowie uczniów powinni udać się do szkoły, w obwodzie której mieszkają z dzieckiem, a jeżeli szkoła ta nie dysponuje wolnymi miejscami do innej szkoły w mieście Dębicy Uczniowie uczęszczają do oddziału z uczniami polskimi,  a dodatkowo objęte są nauką  j. polskiego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie wybranej szkoły lub w Miejskim Zarządzie Oświaty – tel. 14 68 38 132.
Numer kontaktowy do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy:
https://debica.praca.gov.pl/-/17631743-informacje-na-temat-edukacji-dla-dzieci-i-mlodziezy-obywateli-ukrainy


Praca dla uchodźców z Ukrainy

Informacje dla obywateli Ukrainy – Інформація для громадян України

Infolinia UdSC wyłącznie dla obywateli Ukrainy – Гаряча лінія УДС лише для громадян України

OFERTY PRACY – ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ

https://debica.praca.gov.pl/-/17428696-szczegolowe-informacje-dla-obywateli-ukrainy

https://debica.praca.gov.pl/-/17628494-pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy


TELEFONY ALARMOWE W POLSCE:

Policja – 997
Straż Pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe – 999
Europejski numer alarmowy – 112

Aktualne informacje w języku ukraińskim znajdziesz na stronie www.ua.gov.pl