• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Wydanie zezwolenia

  Loading...

  Sprawę można załatwić:
  – podczas wizyty w urzędzie,
  – listownie,
  – elektronicznie.

  Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
  Urząd Miejski w Dębicy
  Wydział Spraw Obywatelskich
  ul. Ratuszowa 2
  39-200 Dębica
  Pokój nr 24, tel. 14 683 82 75

  Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
  Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

  Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
  Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

  Zezwolenia dzielą się na rodzaje:
  – A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
  – B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  – C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

  Uwagi:
  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:
  – co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
  – co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

  Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia cateringowe).

  Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
  Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia cateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

  Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

  Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  Opłaty:
  Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń cateringowych:

  OPŁATADOT. ZEZWOLENIAOPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY
  525 złdo 4,5% zawartości  alkoholu oraz na piwo
  rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
  525 zł
  powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
  rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
  2100 złpowyżej 18% zawartości alkoholu

  rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

  1,4% wartości sprzedaży


  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
  1,4% wartości sprzedaży
  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
  2,7% wartości sprzedaży
  powyżej 18% zawartości alkoholu

  którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

  W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

  Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

  W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

  Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

  Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

  OPŁATA 1/12 ROCZNEJ OPŁATY
  ZA ZEZWOLENIE STAŁE
  DOT. ZEZWOLEŃ
  43,75 zł
  do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
  43,75 zł
  powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
  175 złpowyżej 18% zawartości alkoholu

  Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

  OPŁATA NALICZONA OD WARTOŚCI
  SPRZEDAŻY ZINWENTARYZOWANYCH
  NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH                   
  DOT. ZEZWOLEŃ
  1,4%do 4,5% zawartości
  alkoholu oraz na piwo
  1,4%powyżej 4,5% do 18%
  zawartości alkoholu
  (z wyjątkiem piwa)
  2,7%powyżej 18%
  zawartości alkoholu

  Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:
  – gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie UM Dębica,
  – bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

  Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  – 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika

  Termin i sposób załatwienia sprawy:
  – wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
  – wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni,
  – wydanie zezwolenia cateringowego – ok. 14 dni,

  Podstawa prawna:
  – Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  – Uchwała Nr L/531/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Dębicy.

  Wymagane wnioski i dokumenty:
  – wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu),
  – pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

  Załączniki:

  document
  Wzór oświadczenia o sprzedaży alkoholu
  document
  Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  document
  wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu
  document
  Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  document
  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
  document
  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  document
  Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
  document
  Wzór zgłoszenia zmian w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu
  document
  Wniosek o zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych