Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wydanie zezwolenia

Loading...

Sprawę można załatwić:
– podczas wizyty w urzędzie,
– listownie,
– elektronicznie.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Dębicy
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
Pokój nr 24, tel. 14 683 82 75

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:
– A – do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
– B – powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
– C – powyżej 18% zawartości alkoholu.

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okresy:
– co najmniej 2 lat – w placówkach handlu detalicznego
– co najmniej 4 lat – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat (zezwolenia cateringowe).

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz w oparciu o zezwolenia cateringowe), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz zezwoleń cateringowych:

OPŁATADOT. ZEZWOLENIAOPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY
525 złdo 4,5% zawartości  alkoholu oraz na piwo
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
525 zł
powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł
2100 złpowyżej 18% zawartości alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

1,4% wartości sprzedaży


do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
1,4% wartości sprzedaży
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
2,7% wartości sprzedaży
powyżej 18% zawartości alkoholu

którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419 opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

OPŁATA 1/12 ROCZNEJ OPŁATY
ZA ZEZWOLENIE STAŁE
DOT. ZEZWOLEŃ
43,75 zł
do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
43,75 zł
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
175 złpowyżej 18% zawartości alkoholu

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

OPŁATA NALICZONA OD WARTOŚCI
SPRZEDAŻY ZINWENTARYZOWANYCH
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH                   
DOT. ZEZWOLEŃ
1,4%do 4,5% zawartości
alkoholu oraz na piwo
1,4%powyżej 4,5% do 18%
zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa)
2,7%powyżej 18%
zawartości alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:
– gotówką lub za pomocą kart płatniczych w kasie UM Dębica,
– bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu: PEKAO S.A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
– 17 zł – za ustanowienie pełnomocnika

Termin i sposób załatwienia sprawy:
– wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca,
– wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni,
– wydanie zezwolenia cateringowego – ok. 14 dni,

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
– Uchwała Nr L/531/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Dębicy.

Wymagane wnioski i dokumenty:
– wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu),
– pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:

document
Wzór oświadczenia o sprzedaży alkoholu
document
Wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
document
wzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu
document
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
document
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
document
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
document
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
document
Wzór zgłoszenia zmian w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż alkoholu
document
Wniosek o zwrot opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych