• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

  Loading...

  Wymagane dokumenty:
  – Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  – Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.
  – Dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej.
  – Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.
  – Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
  – Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

  document
  Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych