Uwaga
Decyduj o Rynku i weź udział w konsultacjach
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Loading...

Wymagane dokumenty:
– Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
– Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.
– Dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej.
– Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.
– Wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
– Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

document
Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych