Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Loading...

Od początku lipca  każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wsparciu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Dz.U.2020 poz.22

Termin składania deklaracji

Właściciel lub zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy w przypadku źródeł uruchomionych przed 1 lipca, natomiast w przypadku urządzeń uruchomionych po 1 lipca – 14 dni.

Złożona deklaracja musi zwierać:

  –  imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

   – adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

   – numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

   – adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

  –  informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Deklarację można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Wypełnioną deklarację można składać także osobiście w Urzędzie Miejskim (na Biurze Podawczym) lub listownie. Druki do pobrania dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska (pok.216 i 218) lub ze strony https://debica.pl/ochrona-srodowiska/deklaracja-dotyczaca-zrodel-ciepla/

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie