Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Raport o stanie Gminy

Loading...

„Raport o stanie Gminy Miasta Dębica” to dokument podsumowujący działania, w kluczowych z perspektywy gminy obszarach, podjęte przez samorząd w danym roku, a także wskazanie obszarów stanowiących wyzwania na kolejne lata. W raporcie zgromadzone są szczegółowe dane, przedstawiające zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Miasta Dębica. Opracowanie odnosi się do zadań podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju gminy i jest formą diagnozy w zakresie postępów wdrażania zaplanowanych  działań.

W celu zwiększenia udziału obywateli w procesie funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej, w styczniu 2018 roku wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506). Artykuł 28aa ustawy określa, że Burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. Raport w szczególności obejmuje realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy i budżetu obywatelskiego. Koncentruje się na pozabudżetowych działaniach Burmistrza,  a więc tych, które nie są objęte „Sprawozdaniem z wykonania budżetu”. Nad przedstawionym raportem przeprowadzona jest debata publiczna w trakcie sesji Rady Miejskiej z prawnie zagwarantowaną możliwością udziału w debacie mieszkańców.  Poszczególne punkty raportu odnoszą się do zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym (art. 7 usg) i zadań Burmistrza (art. 30 usg). Opis podjętych działań poprzedzony jest każdorazowo krótką charakterystyką określonego zadania własnego, uwarunkowań prawnych i oceną opisową stopnia realizacji. W podsumowaniu każdego punktu (zadania własnego) prezentowana jest analiza realizacji tego zadania w danym roku w świetle podjętych uchwał Rady Gminy, przyjętych polityk i programów, obowiązującej strategii rozwoju miasta obejmującej lata 2017 – 2022 oraz budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 rok
Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2022 rok
Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2021 rok

Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2020 rok
Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2019 rok
Raport o stanie Gminy Miasta Dębica za 2018 rok