Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Loading...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu polityki społecznej miasta Dębicy. MOPS działalność prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin organizacyjny. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej dębicki MOPS realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, takimi jak dodatki mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne, pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, niepełnosprawnych.
Każda osoba, która zgłasza się do MOPS ma zagwarantowaną natychmiastową pomoc, która w zależności od problemu może przybierać różne formy, takie jak np.: wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pomoc w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej, usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego m.in. dla rodzin i dzieci, opieka nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, zaburzonymi psychicznie oraz bezdomnymi, wsparcie osób doświadczających przemocy, w tym wsparcie prawne.
Ośrodek wspierając osoby i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych z jednej strony dąży do zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego, z drugiej stosuje zasadę pomocniczości nakierowaną na wykorzystanie własnych zasobów, potencjału i aktywności.

MOPS w Dębicy
ul. Akademicka 12
39 – 200 Dębica
tel. 14 681 35 90, 14 681 35 91
e-mail: biuro@mops-debica.pl
http://www.mops-debica.pl/