Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębicy

Loading...

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębicy na lata 2014-2020 – dokument , którego podstawą merytoryczną jest inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych do powietrza. Wykonanie bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 w mieście oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. Opracowanie zawiera m.in.:  identyfikację obszarów problemowych, ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian w zakresie inwentaryzacji zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych, plan gospodarki niskoemisyjnej, opis realizacji działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych oraz monitorowanie efektów. Dokument obowiązywał do 2020 roku, obecnie trwają prace nad jego aktualizacją.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębicy na lata 2014-2020