Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Cmentarze komunalne

Loading...
 1. Administratorem cmentarzy komunalnych w Dębicy jest:

Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o.
Ul. Ratuszowa 12
39-200 Dębica
Tel. 14 6816486

https://www.debica-zum.pl/cmentarze-komunalne

 1. Wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzach komunalnych w Dębicy:
  https://debicakomunalny.artlookgallery.com/
 2. Regulamin oraz cennik można znaleźć pod adresem:
  https://debicakomunalny.artlookgallery.com/regulamin.php
  https://debicakomunalny.artlookgallery.com/cennik.php
 1. Wytyczne do przeprowadzenia prac remontowych przy nagrobkach /grobowcach znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych w Dębicy.

Cmentarz komunalny ”Stary”  dawny parafialny w Dębicy

W celu uzyskani zgody na przeprowadzenia remontu należy złożyć wniosek, który musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
 2. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego uprawniającego do występowania z tym wnioskiem
 3. Wskazanie lokalizacji grobu (kwatera, rząd, nr grobu)
 4. Określenie zakresu planowanych prac
 5. Wskazanie terminu planowanych prac

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Dokumentację fotograficzną  obecnego stanu grobu (zdjęcie nagrobka/grobowca, tablicy nagrobnej)
 2. Program prac, który będzie zawierał:

Część opisowa

 • opis stanu zachowania
 • wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych w formie opisowej i rysunkowej
 • wskazanie przewidzianych do zastosowania materiałów ich kolorystyki i sposobu  wykończenia, a także planowanych metod, technik- sposobu wykonania prac

Część rysunkowa

 • plan sytuacyjny grobu ( z uwzględnieniem wymiarów oraz odległości od grobów sąsiednich)
 • projekt planowanego grobu uzyskujący zamierzony efekt końcowy z uwzględnieniem wymiarów, materiału oraz koloru, z jakiego będą wykonane ewentualne nowe elementy grobu, wizualizacja

Program prac winien być podpisany przez osobę /firmę wykonującą przedmiotowy remont.

W przypadku gdy miejsce pochowku leży w ścisłej ochronie konserwatorskiej wyznaczonej w decyzji nr A-50 z dnia 25.06.2002 r. o wpisaniu dawnego cmentarza parafialnego w Dębicy przy ul. Cmentarnej do rejestru zabytków należy zwrócić się z wnioskiem do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu Delegatura w Rzeszowie.

Po uzyskaniu zgody od WUOZ należy wystąpić do tut urzędu z prośbą o zgodę na przeprowadzenie prac remontowych załączając kopie decyzji WUOZ.

Wniosek dostępny jest na stronie:
https://www.wuozprzemysl.pl/do-pobrania/pozwolenia-na-podejmowanie-dzialan-przy-grobie-lub-na-terenie-zabytkowego-cmentarza

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Cmentarzy Komunalnych w Dębicy nie ma możliwości wykonania piwniczek oraz montażu ławeczek na przedmiotowym cmentarzu.

Remont  akceptowany będzie wyłącznie w istniejącym lub mniejszym obrysie.

Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej oraz ul. Wielopolskiej

Przed przystąpieniem do prac remontowych dysponent ma obowiązek zgłosić się do Zakładu Usług Miejskich ul. Ratuszowa 12, 39-200 Dębica (tel. 14 6816486) celem ustalenia warunków wykonania prac remontowych oraz uzyskania stosownego zezwolenia.