Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Wymiana pieców

Loading...

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu miasta Dębica w 2024 roku – nabór dodatkowy

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

 • Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorsze niż klasa 5, lub piec na paliwo stałe.
  ** Nowe źródło ciepła:
   kocioł na gaz,
   kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez pro-ducenta. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),
   kocioł zgazowujący drewno.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
2) budynków w budowie,
3) nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
5) inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających doce-lowo nowe źródło ciepła.
Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 17 czerwca do 19 lipca 2024 r.
1) wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2) wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
4) za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy,
ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła cie-pła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki
1) wniosek,
2) regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.


Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu miasta Dębica w 2024 roku

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza nabór wniosków o dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica.

Co podlega dofinansowaniu?
Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

 • Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorsze niż klasa 5, lub piec na paliwo stałe.
  ** Nowe źródło ciepła:
  – kocioł na gaz,
  – kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation),
  – kocioł zgazowujący drewno.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:
1) nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
2) budynków w budowie,
3) nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
4) nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
5) inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.
Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.
Nabór wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia do 15 maja 2024 r.
1) wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2) wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
3) złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
4) za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy,
ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.
Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki
wniosek,
regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji
Aktualnie Wydział Ochrony Środowiska przygotowuje umowy z mieszkańcami. O terminie podpisania jej będą mieszkańcy powiadamiani telefonicznie.


Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji

Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu miasta Dębica w 2023 roku

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

* Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorsze niż klasa 5, lub piec na paliwo stałe.

** Nowe źródło ciepła: kocioł na gaz, kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta, kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, kocioł zgazowujący drewno.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:

 1. nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
 2. budynków w budowie,
 3. nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
 5. inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 4 do 26 maja 2023 r..

 1. wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 2. wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
 4. za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki:
Wniosek
Regulamin naboru

Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji
Lista osób zakwalifikowanych do udzielenia dotacji (nabór dodatkowy)


Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła z budżetu miasta Dębica w 2022 roku

Burmistrz Miasta Dębica ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

* Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorszego niż klasy 5, lub pieca na paliwo stałe,

** Nowe źródło ciepła – kocioł na gaz, kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:

 1. nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
 2. budynków w budowie,
 3. nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
 4. nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
 5. inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.

Nabór wniosków

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od  1 do 30 marca 2022 r.

 1. wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 2. wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
 4. za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy,
  ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki
wniosek
regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza


Przygotuj instalację do zimy

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego firma Sanito Sp. z o. o. przypomina kilka zasad poprawnej eksploatacji instalacji grzewczej, których przestrzeganie należy do obowiązków Użytkowników instalacji.

Instalacja grzewcza przed uruchomieniem powinna przejść standardowe prace konserwacyjne, które pozwolą jej na bezawaryjną pracę w ciągu całego sezonu. W szczególności dotyczy to uruchomienia pompy ładującej zasobnik. W odpowiedzialności Użytkownika instalacji pozostaje obowiązek zapewnienia odpowiednich parametrów pracy poszczególnych elementów instalacji jak np. jakość wody oraz odpowiedni poziom wody w postaci odpowiedniego jej ciśnienia.

W przypadku pompy zasilającej zbiornik ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkownik instalacji, przed jej uruchomieniem, powinien dokonać następujących czynności:
• sprawdzić stan drożności filtra wody przed pompą, a w przypadku braku drożności dokonać jego czyszczenia,
• otworzyć zawory odcinające wężownicę grzewczą w zasobniku ciepłej wody,
• sprawdzić ciśnienie wody w instalacji grzewczej, prawidłowe ciśnienie to powyżej 1,5 bara,
• w przypadku ciśnienia niższego od wymaganej wartości uzupełnić stan wody w instalacji grzewczej,
• dokonać ręcznego sprawdzenia stanu zakleszczenia pompy,
• w przypadku stwierdzenia zakleszczenia dokonać czyszczenia pompy ładującej.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”

Gmina Miasta Dębica wspólnie ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, którego celem jest obniżenie emisyjności pyłów na terenie Województwa podkarpackiego poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na instalacje niskoemisyjne uwzględniające, kotły gazowe oraz węzeł cieplny.

Wartość Projektu ogółem : 17,7 mln zł
W projekcie uczestniczy 8 gmin: Gmina Chorkówka, Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków.

W ramach Projektu na terenie Gminy Miasta Dębica zostanie zamontowane 117 kotłów gazowych.

Informacja dotycząca przetargu na dostawę i montaż kotłów gazowych:
W wyniku otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu 18.09.2020 r., w postępowaniu na wybór wykonawców dostawy i montażu kotłów gazowych i węzłów ciepła w prywatnych budynkach mieszkalnych wyłoniono firmę: SANITO Sp. z o.o. Ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa.

Pierwsze montaże zostaną wykonane w budynkach mieszkańców, którzy mają trudną sytuacją związaną np. z brakiem źródła ciepła, awarią i taki fakt zgłosili na piśmie do urzędu.

Rozpoczęcie montażu kotłów planowane jest na listopad 2020 r.

Projekt realizowany będzie do maja 2021 r.

Pozostali mieszkańcy powinni zaopatrzyć się w opał w zależności od indywidualnych potrzeb.


Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na terenie miasta Dębica (dotacja z budżetu miasta).

28 maja br. ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Dębica. Mieszkańcy mogą się starać o dotacje do 5 tys. złotych na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego.

Dotacja jest skierowana tylko do dębiczan, którzy są właścicielami nieruchomości. Może ona wynieść 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. zł Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła. Nabór wniosków ruszy w najbliższy piątek i potrwa do 18 czerwca.

Rada Miejska w Dębicy w tegorocznym budżecie przeznaczyła na ten cel 80 tys. złotych. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

document
Regulamin dotacja na wymianę źródeł ciepła
document
Wniosek o dotację
document
Wniosek o wypłatę dotacji

Filmy instruktażowe na temat sterowania i użytkowania zainstalowanych kotłów gazowych

Rozwiń

http://serwis.sanito.pl/aktualnosci/16-aktualnosci/dla-gmin/57-przygotuj-instalacje-do-zimy