Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Muzeum Regionalne

Loading...

Muzeum Regionalne w Dębicy działa od 2003 r. na terenie byłych koszar wojskowych. Misją muzeum jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego regionu Ziemi Dębickiej. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury związanych z historią kultury materialnej i duchowej regionu. Muzeum gromadzi zbiory w pięciu działach: historycznym, archeologicznym, etnograficznym, wojskowości i sztuki; prowadzi działalność popularno-naukową i naukowo-badawczą w oparciu o zgromadzony materiał zabytkowy; popularyzuje wiedzę poprzez organizację wystaw, publikacje oraz działania edukacyjne i dydaktyczne wśród dzieci i młodzieży. W tym celu Muzeum współdziała z innymi placówkami muzealnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i osobami fizycznymi.

Muzeum jest ważnym ogniwem instytucjonalnym opieki nad dziedzictwem kulturowym regionu, porządkuje stan wiedzy o historii obiektów zabytkowych w regionie, służy opinią w zakresie opieki nad zabytkami, inspiruje działania konserwatorskie, uczestniczy w projektach edukacyjnych i turystyczno – krajoznawczych (Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowego, Szlak frontu wschodniego I wojny światowej).

Muzeum działa na terenie zabudowań wojskowych dawnych koszar, przy ul. Ratuszowej 4. Na lokalizację placówki składa się trzy budynki i park. Pierwszy budynek główny jednopiętrowy mieści wystawy stałe (parter) i czasowe (piętro), a także pomieszczenia biurowe. Drugi budynek ekspozycyjny nr 25, to obiekt parterowy. Znajduje się w nim wystawa stała pt. „Dzieje dębickiego garnizonu”, obrazująca historię całego obszaru dębickich koszar. Trzeci budynek, w którym znajduje się pomieszczenie magazynowe, księgozbiór muzealny, archiwum, a na zapleczu warsztat. Teren parkowy pomiędzy budynkami stanowi miejsce ekspozycji zewnętrznej zabytkowych pojazdów wojskowych, straży pożarnej i innych obiektów wielkogabarytowych (fragment mostu, kolejka wąskotorowa, i in.) Na terenie parku rosną drzewa objęte ochroną konserwatora przyrody: dęby, jesion. Zarówno budynki jak i drzewa figurują w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Dębica.

ul. Ratuszowa 4
39-200 Dębica
tel. 14 683 74 28
e-mail: sekretariat@muzeumwdebicy.pl
http://muzeumwdebicy.pl/index.php/