Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Rejestr wyborców

Loading...

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy właściwej pod względem zamieszkania, wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, zawierający: nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek wpisanie do rejestru wyborców,
– pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,
– kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
– dokumenty potwierdzające fakt zamieszkania wnioskodawcy na terenie Dębicy (np. umowa najmu mieszkania, rachunki za media, telefon itp.).

Załączniki:

document
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
document
Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców

Złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – www.gov.pl w zakładce Meldunki i wybory.