Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Opłata od posiadania psa

Loading...

Uchwałą Nr XXVIII/306/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rada Miejska w Dębicy wprowadziła opłatę od posiadania psa na terenie Gminy Miasta Dębica.
Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy na podstawie złożonego wniosku o zarejestrowanie psa.

document
Wniosek o zarejestrowanie psa

Zmian w opłacie dokonuje się na podstawie wniosku o wyrejestrowanie psa.

document
Wniosek o wyrejestrowanie psa

Powyższe wnioski mogą być składane elektronicznie, bez konieczności wychodzenia z domu za pomocą portalu e-usług miasta Dębica:
– wniosek o zarejestrowanie psa: https://e-uslugi.debica.pl/Service/getServiceCard/id,85,cid,73.html
– wniosek o wyrejestrowanie psa: https://e-uslugi.debica.pl/Service/getServiceCard/id,84,cid,73.html

W mieście Dębica opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów;
6) osób, które nabyły psa z przytuliska dla bezdomnych zwierząt położonego na terenie miasta Dębicy- dokumentem uprawniającym do zwolnienia jest umowa adopcyjna.

document
Uchwała nr XXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od posiadania psów
document
Uchwała NR XLII/470/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały z 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa i terminy płatności
Opłata od posiadania psa płatna jest z góry bez wezwania do 15 marca każdego roku kalendarzowego lub w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa.

document
Uchwała nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów

Wysokość opłaty od posiadania psa:
1) w budynkach wielorodzinnych 84,00 zł
2) w budynkach pozostałych 32,00 zł
Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego bądź zbyła psa w terminie do 15 marca.

Płatności:
Opłatę od posiadania psa można uiścić bezpośrednio w kasie urzędu bądź przelewem na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Dębicy:
PEKAO S. A. 29 1240 4764 1111 0000 4863 34 19
w opisie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko właściciela psa.

W sytuacji, gdy podatnik nie ma możliwości uiszczenia opłaty, może to za niego uczynić inna osoba, płacąc ze swojego konta bankowego na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu do kwoty 1 000,00 zł – w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby za którą się płaci oraz wskazać rodzaj zobowiązania.

Wszelkie zobowiązania wobec miasta Dębicy można na bieżąco sprawdzać i kontrolować bez wychodzenia z domu za pomocą Portalu Interesanta, który dostępny jest przez 24 godziny 7 dni w tygodniu pod adresem: https://e-urzad.debica.pl.