Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Sprawy meldunkowe

Loading...

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dokonać przez pełnomocnika.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”,
– do wglądu:
1. dowód  osobisty lub paszport osoby meldującej się,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
3. pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania.

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenie faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje na wniosek osoby meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:

document
Wzór zgłoszenia pobytu stałego
document
wzór zgłoszenia pobytu czasowego
document
Wzór pełnomocnictwa
document
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – www.gov.pl w zakładce Meldunki i wybory.

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego może dokonać wymeldowania w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się stosownym pełnomocnictwem.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
– do wglądu:
1. dowód  osobisty lub paszport osoby dokonującej wymeldowania,
2. pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać wymeldowania.

Załączniki:

document
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
document
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
document
Wzór pełnomocnictwa

Zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – www.gov.pl w zakładce Meldunki i wybory.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 m-cy oraz zgłoszenie powrotu

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6-mcy ma obowiązek zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie wyjazdu na stałe, skutkuje automatycznie wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony formularz,
– pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zgłoszenia,
– dowód osobisty lub paszport.

Załączniki:

document
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
document
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesiecy
document
Wzór pełnomocnictwa

Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 m-cy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można dokonać również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – www.gov.pl w zakładce Meldunki i wybory.

Wydanie zaświadczenia dot. zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.),
– Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
– wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia,
– dowód osobisty lub paszport ( do wglądu),
– w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Zaświadczenie płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podst. art. 2 Ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:

document
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
document
Wniosek o wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy
document
Wniosek o braku osób zameldowanych

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru pesel oraz rejestru mieszkańców

Podstawa prawna:
– Art. 46 i art. 53ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.).

Dane jednostkowe mogą być udostępnione:
– osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny,
– jednostkom organizacyjnym w celach badawczych , statystycznych, badaniu opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, które dane dotyczą,
– innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Wymagane dokumenty:
– wypełniony wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL,
– dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
– dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mający obowiązek uiszczenia opłaty (31 zł),
-dokument, z którego wynika obowiązek uzyskania danych osobowych.

Załącznik:

document
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców