Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Strategia

Loading...

Strategia Rozwoju Miasta Dębica na lata 2017–2022 to dokument, który określa najważniejsze działania zaplanowane do realizacji przez samorząd miasta Dębicy na lata 2017-2022.

Przedstawione w strategii zadania są kontynuacją przedsięwzięć już rozpoczętych oraz nowymi propozycjami wynikającymi z oczekiwań mieszkańców, potrzeb rozwojowych miasta oraz uwarunkowań zewnętrznych. Zadania te koncentrują się przede wszystkim na stwarzaniu dogodnych warunków dla rozwoju miasta, zapewnieniu bezpieczeństwa i staraniach o podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Strategia jest odzwierciedleniem wizji rozwoju miasta nakreślonej władze Miasta Dębicy, w oparciu o wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu miastem oraz z uwzględnieniem wyników analizy materiałów źródłowych, diagnozy miasta i konsultacji społecznych. Dokument ujmuje główne cele i uwarunkowania rozwoju miasta Dębica w horyzoncie do roku 2022, a więc zbieżny z perspektywą finansową środków pomocowych Unii Europejskiej.

Celem strategii jest przygotowanie własnego dokumentu władzy lokalnej, dzięki któremu będzie ona mogła racjonalnie organizować swoje przyszłe działanie. Będzie on stanowić podstawę prowadzenia właściwej polityki przez poszczególne podmioty działające na lokalnej scenie, a w szczególności przez władze miasta. Podstawą strategii rozwoju Dębicy jest założenie maksymalnego wykorzystania wewnętrznych zasobów, potencjału płynącego z położenia i uwarunkowań gospodarczych, społecznych i historycznych przy jednoczesnym ograniczeniu skutków zagrożeń zewnętrznych.  

Strategia Rozwoju Miasta Dębicy na lata 2017-2020