Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Korzystanie z przystanków

Loading...

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Dębicy
Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego
ul. Ratuszowa 2
39-200 Dębica
tel. 14 68 38 134
Obsługa stron odbywa się w pokoju nr 134

Wymagane dokumenty: 
– Wniosek o potwierdzenie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.

Załączniki do wniosku:
1) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,  
2) proponowany rozkład jazdy
3) mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami miasta Dębica,
4) wykaz przystanków komunikacyjnych ze wskazaniem ich nazwy i numeracji określonych w Uchwale nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r.,
5) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie miasta Dębica, miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

• Dodatkowe dokumenty:
– Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:
Pismo potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

Czas załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:
Na wydane potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica  nie przysługuje środek odwoławczy.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),
– ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.),           
– uchwała nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Dz.Urz.Woj. 2017.3757).

Inne informacje:
Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy  z dnia 30 października 2017 r. korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica udostępnionych dla operatorów i przewoźników, jest odpłatne. Opłata będzie naliczana kwartalnie od pierwszego dnia ważności zezwolenia wydanego na podstawie wniosku, którego załącznikiem będzie przedmiotowe uzgodnienie. W związku z powyższym po uzyskaniu niniejszego zezwolenia, przewoźnik winien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia uzyskania udostępnienia (uzgodnienia) przystanków komunikacyjnych, przekazać Gminie Miasta Dębica uwierzytelnioną kopię zezwolenia celem wyegzekwowania odpłatności za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Miasta Dębica.

Formularz elektroniczny:
Wniosek o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica https://e-uslugi.debica.pl/Service/getServiceCard/id,29,cid,98.html.

Formularze tradycyjne:
Wniosek o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.

document
Wniosek o uzgodnienie przystanków