Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/24
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Czyste powietrze

Loading...

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania z  rządowego  programu „Czyste Powietrze”.

Celem programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza.

O dofinansowanie można ubiegać się do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, czyli od daty wystawienia pierwszej faktury. Wcześniejsze wydatki nie zostaną objęte dopłatą. Okres trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są do 31 grudnia 2027 roku.                                                         

 Co obejmuje program?

Z  dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach programu można wykonać termoizolację,  wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Można również przeprowadzić  audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną i ustalenie potrzebnej grubości izolacji przegród budowlanych w celu spełnienia obowiązujących wymagań technicznych.

Kto może skorzystać z programu?

 Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą. Podstawowe dofinansowanie 30% adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 tys. zł. Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają w przeliczeniu na osobę 1564 zł, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie 60%. Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 2189 zł.

Obowiązują tez limity kwotowe dofinansowania. Szczegółowe informacje można doczytać na stronie internetowej WFOŚ i GW w Rzeszowie – Portal Beneficjenta Program Czyste Powietrze. https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/

DANE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOTACJĘ:

Do rejestracji w portalu Beneficjenta https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/   wymagane jest podanie adresu e-mail (na ten adres przyjdzie link aktywacyjny do portalu, czas na aktywację – 3 dni), dopiero aktywne konto na portalu beneficjenta umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie.

Wniosek należy przedłożyć do sprawdzenia w Urzędzie Miejskim ( pokój 218) a następnie wysłać  w wersji elektronicznej do WFOSiGW w Rzeszowie za pomocą skrzynki podawczej na swoim koncie.

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dębicy na Dzienniku Podawczym.

Za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do Urzędu podpisanej wersji papierowej wniosku.

Dodatkowe informacje

  1. Wnioskodawca musi posiadać rachunek bankowy (numer i nazwa banku)
  2. Numer księgi wieczystej (jeśli brak, dokument potwierdzający prawo własności budynku np. akt notarialny)
  3. Wnioskodawca musi znać powierzchnię budynku, w tym powierzchnię przeznaczoną na prowadzenie działalności gospodarczej (uwaga: jeżeli powyżej 30% pow. budynku przeznaczono na działalność gospodarczą- dofinansowanie nie przysługuje, jeśli do 30% dofinansowanie proporcjonalnie niższe)
  4. Beneficjent musi znać rok oddania budynku do użytkowania (w przypadku nowych budynków rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy)
  5. W celu wyliczenia kwoty wsparcia niezbędne będą dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody w roku ubiegłym (w szczególności zeznanie podatkowe złożone do Urzędu Skarbowego)
  6. Wnioskodawca będzie proszony o podanie numerów PESEL wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Pomoc w wypełnieniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego    w Dębicy pokój 218  tel. 14/ 683 82 18.