• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  Czyste powietrze

  Loading...

  PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

  Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania z  rządowego  programu „Czyste Powietrze”.

  Głównym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza. O dofinansowanie można ubiegać się do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia inwestycji, czyli od daty wystawienia pierwszej faktury. Wcześniejsze wydatki nie zostaną objęte dopłatą. Okres trwania inwestycji nie może być dłuższy niż 30 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia wniosku  o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są do 31 grudnia 2027 roku.

   Co obejmuje program?

  Z dofinansowania można skorzystać w celu wymiany starych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych na ekologiczne źródła energii, np. piec gazowy kondensacyjny, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, rekuperację czy modernizację instalacji centralnego ogrzewania. W ramach programu można wykonać termoizolację,  wymienić stolarkę okienną i drzwiową na bardziej energooszczędną. Można również przeprowadzić  audyt energetyczny wykazujący rzeczywiste zapotrzebowanie budynku na energię cieplną i ustalenie potrzebnej grubości izolacji przegród budowlanych w celu spełnienia obowiązujących wymagań technicznych.

  Uwaga: stolarka okienna, drzwiowa oraz grubość styropianu muszą spełniać parametry ustalone w programie

  Kto może skorzystać z programu?

   Z dofinansowania „Czyste powietrze” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych (z wyodrębnioną księgą wieczystą). Podstawowe dofinansowanie wynosi od 40 do 55 % kosztów kwalifikowanych netto adresowane jest do osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł.

  W  PIT 37 jest to kwota z pola nr 113 „Podstawa obliczenia podatku”

  Jeśli łączne zarobki osób wspólnie mieszkających  i utrzymujących się w danym gospodarstwie domowym nie przekraczają  w przeliczeniu na osobę 1894 zł, można ubiegać się o podwyższone dofinansowanie od 70 do 80 %. Dla osób mieszkających samotnie kwota ta wynosi 2651 zł. W tym przypadku kwota dofinansowania może wynosić do 99 tys zł (z kompleksową termomodernizacją).

  Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje osobom o dochodzie do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i mniej niż 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dofinansowanie wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych netto. Można otrzymać nawet do 135 tys. zł (z kompleksową termomodernizacją). Maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia do 36 miesięcy

  W przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania konieczne jest zaświadczenie o dochodach do programu Czyste Powietrze wydane przez MOPS.

  W programie obowiązują też limity kwotowe dofinansowania. Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się pod adresem https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu

  Jakie dokumenty potrzebne są do przygotowania wniosku?

  • dokument potwierdzający prawo własności, pełny numer księgi wieczystej, numer działki,
  • informacja o dochodach – PIT
  • nr konta bankowego,
  • zaświadczenie o dochodzie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie),
  • powierzchnia domu
  • na etapie rozliczenia – faktury, dokumenty potwierdzające płatność, zaświadczenie o utylizacji starego kotła, wnioski o płatność z protokołem odbioru robót, certyfikaty dotyczące spełnienia wymogów określonych w programie.

  Jak ubiegać się o dofinansowanie?

  Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem Punktu Konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze Gminy Miasta Dębica pokój nr 218 w  Urzędzie Miejskim. Wniosek składa się za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚ i GW. Po wydrukowaniu, podpisany przez wszystkich współwłaścicieli wniosek składa się na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Dębicy.

  Pomoc w wypełnieniu i rozliczeniu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Dębicy pokój 218  tel. 14/ 683 82 18.            

  Informacje dotyczące wdrażania  Programu „Czyste Powietrze” w mieście Dębica

  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 404 szt.

  Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 338 szt.

  Liczba wypłaconych środków: 2 321 507,91 zł

  Film promujący Program „Czyste powietrze”