Uwaga!
Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Serwis informacyjny Miasta Dębica

Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi

document
Roczny program współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.