Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

O gminie

Loading...
Dębica z lotu ptaka

Położenie

Miasto Dębica położone jest w zachodniej części województwa podkarpackiego. Dębica jest jednym z ważniejszych miast i ośrodków gospodarczych w regionie. Miasto jest stolicą powiatu dębickiego, a także siedzibą władz gminy wiejskiej. Położenie geograficzne wyznaczają współrzędne 50º03´ północnej szerokości geograficznej, 21º24´ wschodniej długości geograficznej. Średnia wysokość miasta wynosi 205 m n.p.m. Różnica wysokości między północną, a południową częścią miasta, wynosi ok. 190 m, co świadczy o osobliwym położeniu Dębicy na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych – Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Obszar objęty granicami administracyjnymi miasta zajmuje 33,83 km2. Dębica położona jest przy najdłuższej polskiej autostradzie, tj. autostradzie A4, będącej częścią drogi międzynarodowej E40.

Miasto znajduje się w bliskim położeniu lotnisk:

 • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice

Dębica jest także ważnym węzłem kolejowym. Od 1856 r. przez miasto wiedzie linia kolejowa Kraków – Lwów.
Dębica jest także stacją początkową modernizowanej linii kolejowej 25 Dębica – Łódź Kaliska.

Połączenia komunikacyjne

Na terenie Gminy Miasta Dębicy znajduje się obecnie:

• droga krajowa nr 94 o łącznej długości – 6,1 km
• droga wojewódzka nr 985 o łącznej długości – 2,6 km
• drogi powiatowe o łącznej długości – 22,1 km
• drogi gminne o łącznej długości – 107,635 km
• łączna powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych w pasach drogowych dróg gminnych
208 445,34 m2

Odległości do najważniejszych ośrodków miejskich:

 • Rzeszów – 46 km
 • Kraków – 135 km
 • Warszawa – 376 km
Połączenia lotnicze:
 • Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka; Jasionka 942, 36-002 Jasionka – odległość do portu lotniczego – 54,2 km (czas dojazdu wynosi ok. 38 min.) – przez A4
 • Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice – odległość do portu lotniczego 131,9 km (czas dojazdy wynosi ok. 1 godz. 26 min.) – przez A4
 • Port Lotniczy Warszawa-Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku – odległość do portu lotniczego 184,5 km (czas dojazdu wynosi ok. 2 godz. 58 min.) – przez DW 764
 • Lotnisko Chopina w Warszawie – międzynarodowy port lotniczy – odległość do portu lotniczego 372 km (czas dojazdu wynosi ok. 3 godz. 33 min.) – przez S17 i S19
Połączenia kolejowe:

Miasto jest ważnym węzłem kolejowym, przebiega tędy międzynarodowa trasa kolejowa E30. Dębica posiada bezpośrednie połączenia z m.in. Lwowem, Krakowem, Szczecinem, Gdańskiem, Poznaniem, Katowicami, Warszawą, Wrocławiem oraz Zieloną Górą. W Dębicy zatrzymują się pociągi kategorii: EIP, IC, TLK, Regio oraz międzynarodowe. Poza stacją centrum pociągi zatrzymują się również na przystanku Dębica Wschodnia.

Autostrady:

A4 – Miasto posiada dwa zjazdy autostradowe (Dębica-Wschód) oraz (Dębica-Zachód). Ponadto przez miasto przebiega droga krajowa 94, która stanowi niepłatną trasę alternatywną dla autostrady A4.

Obwodnice:
 • I Obwodnica – przebiega ulicą Lwowską, leżącą w ciągu drogi nr 94. Znajdują się na niej 3 duże zjazdy do miasta i parę mniejszych
 • II Obwodnica – przebiega ulicami: Kwiatkowskiego, 1 Maja, Al. Jana Pawła II, Kosynierów Racławickich, Mościckiego i przejazdem do drogi wojewódzkiej nr 985.
 • III Obwodnica – przebiega ulicami: Tysiąclecia, Poddęby, Nosala.
Komunikacja miejska:
 • 10 linii autobusowych
 • Całkowita długość linii autobusowych – 140 km
 • Długość odcinków na których kursują linie w Dębicy – 50 km
 • Długość odcinków na których kursują linie poza Dębicą – 23 km
Komunikacja międzymiastowa:

Komunikację międzymiastową i podmiejską zapewnia przedsiębiorstwo PKS Dębica oraz firmy prywatne. Miasto posiada bezpośrednie połączenie z PKS z Warszawą, Rzeszowem, Lublinem, Przemyślem, Krakowem, Cieszynem, Krosnem, Łodzią, Ropczycami, Strzyżowem, Mielcem i in.


Odległości od przejścia granicznego z:
 • Ukrainą w Medyce – 146,3 km, czas przejazdu: 1 godz. 35 min. przez A4
 • Słowacją w Barwinku – 87,4 km, czas przejazdu: 1 godz 35 min przez DK19
Dębica na mapie Podkarpacia

Województwo podkarpackie – podstawowe dane.  

Województwo podkarpackie zostało utworzone 1 stycznia 1999 roku z połączenia trzech województw: rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego
i tarnowskiego. Zajmuje powierzchnię 17 845 km2. Region położony jest w południowo-wschodniej części kraju; wschodnią granicę województwa stanowi granica państwowa z Ukrainą (obwód lwowski i obwód zakarpacki), południową – granica ze Słowacją (Kraj Preszowski). Na górze Kremenaros (Krzemieniec) – 1221 m n.p.m. w Bieszczadach stykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Podkarpacie graniczy również z województwami: lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Podkarpacie jest regionem o charakterze rolniczo-przemysłowym.  

Województwo podkarpackie w liczbach – grudzień 2022

 • ludność (stan w dniu 31 grudnia 2022 r.) – 2 110 694
 • stopa bezrobocia – 7,8%
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5416,63 zł
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w tys. osób) – 254,5
 • mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-kwiecień 2022 r.) – 3114
 • produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych)* – 87,2
 • produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących)*– 102,1
 • podmioty gospodarki narodowej – 197 800

* – miesiąc poprzedni = 100

Powiat dębicki – podstawowe dane.

W skład powiatu wchodzą:

 • Gmina miejska: Dębica
 • Gminy miejsko-wiejskie: Brzostek, Pilzno
 • Gminy wiejskie: Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków
 • Miasta: Brzostek, Dębica, Pilzno

Powierzchnia powiatu wynosi 777 km²

Powiat dębicki w liczbach – grudzień 2022:

 • Powiat dębicki ma 133 330 – liczba mieszkańców
 • Średni wiek mieszkańców wynosi 40,9 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa podkarpackiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.
 • Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy – 2435 osób
 • Stopa bezrobocia w powiecie dębickim wyniosła 4,8 % i była niższa od stopy krajowej o 0,4%
 • Powiat dębicki charakteryzuje się jednym z najmniejszych wskaźników stopy bezrobocia w woj. podkarpackim, znajduje się na 3 miejscu wśród powiatów woj. podkarpackiego.

Gospodarka Gminy Miasta Dębica

Dębica jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych Polski południowo-wschodniej województwa podkarpackiego. Miejsca pracy tworzą miejscowe zakłady przemysłowe, przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno-usługowym oraz instytucje i urzędy publiczne. W samym mieście i jego najbliższych okolicach mocno rozwinięty jest przemysł gumowy oraz chemiczny oraz spożywczy. Dość prężnie rozwija się również branża transportowa oraz produkcji materiałów budowlanych. Znaczną część miejskiej gospodarki stanowi sektor handlowy.
W Dębicy funkcjonują: 2 hipermarkety, 5 galerii handlowych i kilkanaście innych sklepów sieci handlowych; markety budowlane oraz sklepy RTV i AGD.

Analizując sytuację gospodarczą i rozwój przedsiębiorczości w Gminie Miasta Dębica w latach 2014-2020 (wg stanu na 31 grudnia 2022 r.) Dębica plasuje się na wysokiej piątej pozycji wśród regionalnych biegunów wzrostu w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

Liczba podmiotów gospodarki narodowej według sektorów własności wg stanu na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Ogółem: 4709, w tym:

 • Sektor publiczny: 132
 • Sektor prywatny: 4496

W strukturze według przewidywanej liczby zatrudnionych w 2022 r. udział firm przedstawiał się
następująco:

 • 95% stanowiły firmy zatrudniające do 9 osób,
 • 3,81% firmy o liczbie pracujących 10-49 osób,
 • 1,2% ogółu podmiotów stanowiły jednostki duże, zatrudniające powyżej 50 osób.

W 2022 r. nastąpił wyraźny spadek ogólnej liczby bezrobotnych – ogółem o 120 osób.
W stosunku do minionego roku liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 57 osób, natomiast kobiet o 63.

Pod względem rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w Dębicy najwięcej podmiotów deklarowało: handel; naprawę pojazdów samochodowych – 1 049 (22,3% ogółu). Na drugim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie budownictwa – 565 (12% ogółu), natomiast trzecie miejsce podobnie jak w roku ubiegłym zajmują przedsiębiorstwa prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną – 556 (11,8% ogółu). Kluczowymi specjalizacjami pozostają: przetwórstwo przemysłowe – 448 (9,5% ogółu) oraz transport i gospodarka magazynowa – 371 (7,9% ogółu).

Działalność gospodarcza wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

 • Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG ogółem: 3 349.
 • Stosunek przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych (I-VI 2023): nowo zarejestrowane: 73; wyrejestrowane: 66.
 • Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą w Dębicy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców określa się na 76 osób – (sierpień 2023 r.).
 • Liczba spółek handlowych w Dębicy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 12 – (czerwiec 2023 r.).
Na terenie miasta funkcjonują następujące instytucje okołobiznesowe:

Dębicki Park Przemysłowy

 • dobrowolne, samorządne stowarzyszenie zrzeszające podmioty gospodarcze,
 • wspiera lokalną przedsiębiorczość,
 • podejmuje inicjatywy, mające na celu ochronę wspólnego obszaru przemysłowego,
 • buduje prestiż przedsiębiorcy,
 • wspiera rozwój regionu oraz działania, które przyczyniają się do rozwoju nauki, oświaty, kultury i sportu.

Dębicki Klub Biznesu

 • dobrowolne, trwałe, samorządne zrzeszenie osób fizycznych, prowadzących własną działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menedżerów,
 • promuje i rozpowszechnia zasady etyki oraz buduje prestiż przedsiębiorcy,
 • podejmowanie działań, które uatrakcyjniają ziemie dębicką dla zewnętrznych inwestorów,
 • wspiera, reprezentuje i chroni interesy gospodarcze członków Klubu,
 • świadczy pomoc w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

 • społeczno-zawodowa organizacja rzemiosła, zrzeszającą zakłady rzemieślnicze oraz przedsiębiorstwa różnych branż, głównie obszaru powiatu Dębickiego,
 • ochrania i reprezentuje interesy członków przed organami władzy i administracji państwowej, urzędów i instytucji,
 • organizuje przygotowanie zawodowe,
 • współpracuje z władzami oświatowymi,
 • organizuje szkolenia i kursy dla członków cechu,
 • prowadzi egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.