Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, odbędzie się LXIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2021 rok oraz debata nad Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica za 2021 r.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  za 2021 r.
 4. Odwołanie Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
 5. Zmiany Budżetu Miasta Dębica na 2022r.
 6. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 7. Nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Dębicy.
 8. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej przy ulicy Spacerowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 9. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 10. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.
 11. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Saperów w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 12. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Krakowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 13. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Północnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 14. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 15. Zmiany Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016r. w sprawie uchwalenia CENNIKA USŁUG PRZEWOZOWYCH Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej Uchwałą nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017r., Uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018r., Uchwałą nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019r. oraz Uchwałą nr XLVIII/360/2021 z dnia 12 października 2021r.
 16. Przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Dębica.
 17. Przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica na lata 2021-2030” wraz z raportem z realizacji działań planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica za okres 2014-2020.

V. Wystąpienie posła Pawła Poncyljusza na temat : „Transformacji energetycznej w Polsce oraz zapisów Krajowego Planu Odbudowy w kontekście energetyki”.
VI. Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
VII. Informacja Komisji Oświaty nt. „Analiza systemu rekrutacji do szkół podstawowych, przedszkoli oraz Żłobka Miejskiego na rok szkolny 2022/2023”.
VIII. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Analiza działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy na rzecz poprawy jakości życia seniorów w Dębicy.”
IX. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
X. Interpelacje i zapytania radnych.
XI. Wnioski radnych.
XII. Sprawy różne.
XIII. Zamknięcie sesji.