• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  LXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 17 października 2022 r. o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXV sesję Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja-Rady

  Porządek obrad :

  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”
  2. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”
  3. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”
  4. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”
  5. Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”
  6. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022r.
  7. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
  8. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy.”
  9. Zmiany uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej uchwałą nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., uchwałą nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz uchwałą nr XLVIII/360/2021 z dnia 12 października 2021 r.
  10. Zmiany uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej uchwałą nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., uchwałą nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019 r. oraz uchwałą nr XLVIII/360/2021 z dnia 12 października 2021 r.
  11. Lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasta Dębica dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
  12. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
  13. Nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miasta Dębica a Miastem Niżyn (Ukraina).
  14. Nawiązania współpracy partnerskiej między Gminą Miasta Dębica a Miastem Biograd na Moru (Chorwacja).
  15. Sprzedaży nieruchomości położonych przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.
  16. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Rodziny Koehlich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  17. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miasta Dębica nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  18. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Miasta Dębica na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby prawnej.
  19. Nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miasta Dębica.
  20. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
  21. Zaliczenia do drogi publicznej o kategorii drogi gminnej – miejsca obsługi podróżnych wyposażonego w stanowiska postojowe (MOP).
  22. Zmiany uchwały nr XXVIII/208/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich.
  23. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy.
  24. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2021 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy.
  25. Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  26. Rozpatrzenia petycji.
  27. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania działań sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasta Dębica.

  IV. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Analiza wykonania budżetu Gminy Miasta Dębica za I półrocze 2022 roku”.
  V. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Analiza działań pracowników socjalnych prowadzących pogłębioną pracę socjalną, asystentów rodzin oraz zakresu wsparcia w rodzinach wymagających pomocy w przystosowaniu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.”
  VI. Informacja Komisji Sportu nt. „Analiza udziału Miasta Dębicy we wspieraniu rozwoju sportu amatorskiego w szkołach i środowiskach młodzieżowych”.
  VII.Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
  IX. Wnioski radnych.
  X. Sprawy różne.
  XI. Zamknięcie sesji.