• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 1100 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja-Rady

  Porządek obrad :
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwały w sprawie:

  1. Przystąpienia do realizacji projektu pt. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w mieście Dębica” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie
   8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

   IV. Zamknięcie sesji.