Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LXXX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 27 września 2023 r. o godz. 1300 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LXXX sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.
 2. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 – „Budzisz”.
 3. Wyboru ławnika na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 4. Wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 5. Wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Dębicy.
 6. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2023 r.
 7. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 8. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Remont publicznej drogi gminnej nr 105917R – ul. Sobieskiego w Dębicy”.
 9. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP 12 w Dębicy”.
 10. Zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Opracowanie Strategii ZIT DROF w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027.”
 11. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Wróblej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 12. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Akademickiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 13. Wyrażenia woli przystąpienia Gminy Miasta Dębica do projektu strategicznego dot. rozwoju turystyki kajakowej na rzekach Tanwe, Wisłok i Wisłoka planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021 – 2027.
 14. Zmiany uchwały nr LXIX/500/2022 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia strefy  płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 15. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
 16. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody.
 17. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 18. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 19. Trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dębicy.
 20. Zawarcia porozumienia powierzającego Gminie Pilzno przez Gminę Miasta Dębica zadania z zakresu pomocy społecznej.
 21. Uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki.”
 22. Skargi na dyrektora Żłobka Miejskiego w Dębicy.
 23. Rozpatrzenia petycji.
 24. Rozpatrzenia petycji.

IV. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Analiza działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminy Miasta Dębica na rzecz osób niepełnosprawnych w Dębicy.”
V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.