• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  XLI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 19 marca 2021 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Porządek obrad :

  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Budżetu Miasta Dębica na 2021 r.
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
  3. Zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryterium pierwszeństwa, dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Ratuszowej w ramach programu „Mieszkanie Plus”.
  4. Zmiany przebiegu oraz ustanowienia służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej przy ulicy Wielopolskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  5. Ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ulicy Ratuszowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  6. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Szkolnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  7. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2021 r.
  8. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
  9. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
  10. Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
  11. Zmiany uchwały nr XIII/187/04 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu i alei”.
  12. Ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.
  13. Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Dębicy na lata 2021-2024.
  IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  V. Interpelacje i zapytania radnych.
  VI. Wnioski radnych.
  VII. Sprawy różne.
  VIII. Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał: https://bit.ly/2PSepSz