Uwaga
Rekrutacja do miejskich szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25
Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
4. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
5. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
6. Rozpatrzenia petycji.
7. Rozpatrzenia petycji.
8. Rozpatrzenia petycji.
9. Rozpatrzenia petycji.
10. Określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
11. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponad gminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pod nazwą „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

IV. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Polityka mieszkaniowa Miasta Dębica w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych”.
V. Informacja Komisji Oświaty nt. „Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych (liczebność oddziałów, ilość etatów nauczycieli, administracji i obsługi, ilość odpraw emerytalnych, ilość niepełnych etatów).
VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski radnych.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bit.ly/3ftUEee