• Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

  XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

  Loading...

  W dniu 9 czerwca 2021 r. o godz. 1100 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

  Sesja-Rady

  Porządek obrad :
  I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  II. Przyjęcie porządku obrad.
  III. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
  3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
  4. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Słonecznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
  5. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
  6. Rozpatrzenia petycji.
  7. Rozpatrzenia petycji.
  8. Rozpatrzenia petycji.
  9. Rozpatrzenia petycji.
  10. Określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
  11. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponad gminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pod nazwą „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

  IV. Informacja Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej nt. „Polityka mieszkaniowa Miasta Dębica w zakresie mieszkań komunalnych i socjalnych”.
  V. Informacja Komisji Oświaty nt. „Zapoznanie się z projektami arkuszy organizacyjnych (liczebność oddziałów, ilość etatów nauczycieli, administracji i obsługi, ilość odpraw emerytalnych, ilość niepełnych etatów).
  VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  VII. Interpelacje i zapytania radnych.
  VIII. Wnioski radnych.
  IX. Sprawy różne.
  X. Zamknięcie sesji.

  Projekty uchwał: https://bit.ly/3ftUEee