Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 12 października 2021 r. o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy .

Sesja-Rady

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany uchwały Nr XXXIV/364/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokali mieszkalnych.
 2. Zmiany uchwały Nr XXVIII/214/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Robotniczej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 3. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy 23 Sierpnia w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 4. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 5. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 6. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 7. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 8. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii COVID 19.
 9. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 10. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 11. Zmiany Uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy zmienionej Uchwałą Nr XXIX/302/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., Uchwałą Nr XLV/496/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. oraz Uchwałą Nr VII/40/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
 12. Przystąpienia do sporządzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica na lata 2021 – 2030”.

IV. Informacja Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej nt. „Rozpoznanie, omówienie i sposoby (propozycje) rozwiązań zagrożeń komunikacyjnych na terenie miasta”.
V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Wnioski radnych.
VIII. Sprawy różne.
IX. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał: https://bit.ly/3l0BnUO