Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

Kolejna odsłona miejskiego programu wymiany pieców węglowych

21 lutego 2022
Loading...

1 marca rusza piąta edycja miejskiego programu wymiany starych kotłów. Mieszkańcy mogą się starać o dotację do 5 tysięcy złotych  na demontaż istniejącego pieca oraz zakup i montaż nowego. W sumie na te działania w miejskim budżecie zabezpieczono 150 tysięcy złotych.

Złóż deklarację o źródłach ciepła
fot.pixabay

Program skierowany jest tylko do dębiczan, którzy są właścicielami nieruchomości w granicach administracyjnych miasta. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba, do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich osób.

Dotacja może wynieść do 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5 tys. złotych.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlega realizacja inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie istniejących źródeł ciepła na terenie Gminy Miasta Dębica poprzez demontaż istniejącego wysokoemisyjnego źródła ciepła* oraz zakup i montaż nowego efektywnego źródła ciepła**;

* Istniejące źródło ciepła – użytkowane dotychczas źródło ciepła w postaci kotła na paliwo stałe gorszego niż klasy 5, lub pieca na paliwo stałe,

** Nowe źródło ciepła – kocioł na gaz, kocioł na paliwo stałe nie gorszy niż klasy 5, posiadający certyfikat wystawiony przez producenta. Kotły na paliwo stałe muszą spełniać minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza się dokumentem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accredi-tation).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Dębica, posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych miasta Dębica. W przypadku, gdy tytuł prawny do nieruchomości posiada więcej niż jedna osoba to do ubiegania się o udzielenie dofinansowania wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Dofinansowanie nie jest udzielane w przypadku:

1)      nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych,
2)      budynków w budowie,
3)      nieruchomości zajętych w całości lub w części na prowadzenie działalności gospodarczej,
4)      nieruchomości, w których nie było dotychczas zainstalowanego źródła ciepła,
5)      inwestycji zrealizowanych przed zawarciem umowy dotacyjnej.

Dofinansowaniem nie są objęte koszty wykonania przyłączy instalacyjnych wspomagających docelowo nowe źródło ciepła.

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od 1 do 30 marca 2022 r.

1)      wniosek musi zostać złożony wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
2)      wnioski złożone przed rozpoczęciem naboru i po terminie nie będą rozpatrywane;
3)      złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania;
4)      za datę złożenia wniosku uznaję się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie wynosi 95% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w przypadku zakupu nowego źródła ciepła, niezależnie od wysokości całkowitych kosztów realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 14 68 38 218.

Załączniki
wniosek
regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza

Na wymianę starego kotła można także starać się z Programu „Czyste powietrze”. W tym przypadku maksymalna dotacja na termomodernizację i wymianę pieca wynosi do 69 tys. zł. Zwrot do 90% kosztów kwalifikowanych.