Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/19

Środa, 21 Luty 2018

Mzo (copy)

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Dębica.

Dane teleadresowe dębickich szkół podstawowych przedstawione są w poniższej tabeli:

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Ogrodowa 22 
tel. 0 14 681 34 40

www.sp2_dca.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

ul. Kraszewskiego 37 
tel. 014 681 32 89

www.sp3debica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr5 
 

ul. Paderewskiego 4
tel. 014 681 41 80

www.zs1debica.pl

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Wielopolska 162
tel. 014 670 26 13

www.sp8debica.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9

ul. Grottgera 3
tel. 014 681 26 02

www.sp9.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 10

ul. Wagnera 4 
tel. 014 696 99 90

www.sp10debica.fdf.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Szkotnia 14 
tel. 014 681 26 03

www.spi11debica.webd.pl

Szkoła Podstawowa nr 12

ul. Gajowa 9 
tel. 014 677 81 95

www.sp12debica.edupage.org

Na terenie Dębicy funkcjonuje także:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Weldon School

ul. Akademicka 9

tel. 14 696-01-21

www.weldonschool.pl/

 

Szkoła ta prowadzi rekrutację w oparciu o własne regulaminy.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 opracowane zostały na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

  3. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

  4. Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Miasta Dębica.

  5. Uchwała Nr XXXI/329/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każda z nich ma przypisany określony obszar miasta wyznaczony przez konkretne ulice lub ich części. Szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Dębicę tworzą sieć szkół pokrywającą cały obszar Dębicy. Dyrektor każdej szkoły obwodowej, będąc odpowiedzialnym za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego, dysponuje listą dzieci zameldowanych w obwodzie szkoły.

 

Informację na temat OBWODÓW SZKOLNYCH można uzyskać na stronie: www.mzo.debica.kei.pl/pliki/obwody2015.docx

 

Rekrutację do poszczególnych placówek przeprowadzają szkolne komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora szkoły.

Rekrutacją do klas pierwszych objęte są dzieci urodzone w roku 2011, natomiast dzieci młodsze mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli odbyły roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Kandydaci do klas pierwszych zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA (art.151, 152 Ustawa Prawo oświatowe) – mają zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej.

ZGŁOSZENIE - wzór do pobrania

Kandydaci spoza obwodu (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami ) przyjmowani są na podstawie WNIOSKU składanego przez rodziców i kryteriów określonych w Uchwale Nr XXXI/329/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.

WNIOSEK - wzór do pobrania

KRYTERIA REKRUTACJI

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/19 obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

Lp.

Nazwa kryterium

do szkoły podstawowej

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1

kandydat mieszka na terenie miasta Dębicy

15

oświadczenie rodziców kandydata o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie Miasta Dębicy

2

kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do szkoły pierwszego wyboru

12

oświadczenie rodziców o kontynuacji uczęszczania rodzeństwa kandydata do szkoły pierwszego wyboru

3

kandydat, którego obydwoje rodzice pracują na terenie miasta Dębicy

8

oświadczenie rodziców, że miejsce pracy każdego z nich znajduje się na terenie miasta Dębicy

4

kandydat, którego jeden z rodziców pracuje na terenie miasta Dębicy

6

oświadczenie rodziców, że miejsce pracy jednego z nich znajduje się na terenie miasta Dębicy

5

kandydat, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu należytej opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

4

oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły pierwszego wyboru krewnych (babcia, dziadek), którzy wspierają ich w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi

6

samotne wychowywanie kandydata przez jednego z rodziców

3

oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata

7

niepełnosprawność kandydata lub niepełnosprawność w rodzinie

3

oświadczenie rodziców o niepełnosprawności kandydata lub niepełnosprawność w rodzinie

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów należy złożyć wraz z wnioskiem o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej do dyrektora wybranej placówki.

W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej kandydatów decyzję o przyjęciu podejmują szkolne komisje rekrutacyjne w oparciu o własne ustalenia.

Rekrutacja do wszystkich szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym, odbywa się w tych samych terminach, określonych w poniższym harmonogramie:

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

LP

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (dla klas, w których obowiązuje próba sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe)

26.02.2018

23.03.2018

2.

Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe

07.05.2018

11.05.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe

14.05.2018

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2018

28.03.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

16.05.2018

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

17.05.2018

7.

Procedura odwoławcza

18.05.2018

20.06.2018

8.

Postępowanie uzupełniające - złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

21.06.2018

17.08.2018

9.

Postępowanie uzupełniające - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

22.08.2018

Archiwum newsów