Urząd Miejski w Dębicy - Logo

Druki

Biuro Gospodarowania Odpadami

Więcej informacji dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Dębicy udzielają pracownicy Biura Gospodarowania Odpadami

tel. 14 683 81 27

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - PDF

- wykaz przedsiębiorstw wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Dębica - pdf.

- Informacja dla mieszkańców Gminy Miasta Dębica  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi - pdf.

- wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Dębica – word;

- oświadczenie do wniosku o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – word;

- wniosek o zwolnienie z częsci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rodziny wielodzietne - wniosek - word

-  wniosek o zwolnienie w częsci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wniosek word

- wniosek o dofinansowanie - azbest

Kontrola umów na odbiór odpadów powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych

Informacja dla podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne z terenu Miasta Dębica

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

 Pomoc Społeczna

 • Wzór oferty na realizację zadania z zakresu pomocy spolecznej - Plik PDF
 • Wzór Umowy na realizację zadania z zakresu pomocy spolecznej - Plik PDF
 • Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy spolecznej - Plik PDF

Wydział Gospodarki Przestrzennej

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu dotyczącego ustaleń Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dębica

3. Wniosek o wydanie zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

4. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydział Podatków i Opłat

 1. Podatek od nieruchomości:
 • Informacja na podatek od nieruchomości IPN-1
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący położenia nieruchomości DN-1/A
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący budowli
  DN-1/B
 • Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczący przedmiotów zwolnionych z opodatkowania DN-1/Z
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- od 2017r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- na 2016r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- od 2013r. do 2015r. -  plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- na 2012r.  - plik
 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- na 2011r.- plik
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia  - plik

 

2. Podatek rolny:

 • Informacja o gruntach IR-1
 • Deklaracja na podatek rolny DR-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek rolny dotyczący położenia gruntów
  DR-1/A

 

3. Podatek leśny:

 • Informacja o lasach IL-1
 • Deklaracja na podatek leśny DL-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek leśny dotyczący położenia gruntów
  DL-1/A

 

4. Podatek od środków transportowych

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1/A
 • Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych na 2016r. - plik
 • Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych od  2013r. do 2015r. plik
 • Uchwała w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych od  2009r. do 2012r. - plik

 

5. Opłata od posiadania psów

 

Wydział Gospodarki Komunalnej
 • Wniosek o wyrażenie zgody na wejście w teren i zajęcie gruntu gminnego dla potrzeb inwestycji - Plik PDF
 • Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości - Plik PDF
 • Wniosek o wynajęcie lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Dębica - Plik PDF
 • Wniosek o zamianę mieszkania - Plik PDF
 • Zaświadczenie o zarobkach - Plik PDF
 • Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Plik DOC
 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego  -  Plik PDF
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym - Plik PDF

 

Wydział Rozwoju Miasta i Przedsiębiorczości

Wniosek CEIDG-1  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

 

Ankieta dotycząca Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Miasta Dębica 

Ankieta do mieszkanców domów jednorodzinnych

 • Wniosek udostępnienia informacji publicznej - Plik PDF

 

 Wydział Promocji

1.  Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja
2. Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie  przygotowania zawodowego - plik
3. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika -  plik
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - plik
5.  Oświadczenie_o_otrzymanej pomocy de_minimis - plik
6. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - plik
7. Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Dębicy - plik

 

Wydział Infrastruktury Miejskiej  

 

 •  Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i _ wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *) Plik PDF

 

 • Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego  Plik PDF

  Wniosek na roboty drogowe i umieszczenie urządzenia -
  Plik PDF
 • Wniosek na udostępnienie terenu - Plik PDF
 • Wniosek na zjazd - Plik PDF
 • Wniosek na reklamę - Plik PDF
 • Oświadczenie o dostępie do drogi publicznej - Plik PDF
 • Wniosek o podpięcie do deszczówki - Plik PDF.

 Urząd Stanu Cywilnego 

Pełnomocnictwo - Plik Doc

Podanie o odpisy - Plik Doc

 1. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu urodzenia sporządzonego za granicą.
 2. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa sporządzonego za granicą.
 3. Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu zgonu sporządzonego za granicą.
 4. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
 5. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego.
 6. Pełnomocnictwo do wpisania, uzupełnienia i sprostowania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą.
 7. Wniosek o wydanie odpisów aktu stanu cywilnego.
 8. Pełnomocnictwo do odbioru odpisów aktu stanu cywilnego.

 

Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych

W wyniku uzgodnień wewnątrzresortowych pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Ministerstwem Finansów (Departament Administracji Podatkowej i Departament Kontroli Skarbowej), ustalony został pogląd o braku zasadności ujawniania w oświadczeniu majątkowym samorządowego funkcjonariusza publicznego konkretnych dochodów uzyskanych przez jego współmałżonka. Dochodów tych nie wykazuje się w części A pkt VIII oświadczenia majątkowego.

Wyraźnie należy jednak odróżnić kwestie osiągania przez małżonka funkcjonariusza dochodów stanowiących wspólność majątkową od wykazywania konkretnych dochodów współmałżonka w oświadczeniach majątkowych. W przypadku istnienia wspólności ustawowej, osiągane przez małżonka dochody będą miały bowiem bezpośredni wpływ na stan majątkowy pozostającego z nim w związku małżeńskim funkcjonariusza samorządowego, wykazywany w oświadczeniach majątkowych. W takiej sytuacji funkcjonariusz ma obowiązek uwzględnić osiągnięte przez współmałżonka dochody w pozostałych punktach oświadczenia majątkowego, w zależności od stanu faktycznego (np. pkt I – zasoby pieniężne, pkt II. nieruchomości, itp. – bez podania źródła).

Mając na uwadze zaprezentowane wyżej stanowisko prosi się o jego uwzględnienie przy składaniu oświadczeń majątkowych przez samorządowych funkcjonariuszy publicznych.

Pobierz informacje dotyczące wypełniania oświadczen majatkowych

Do przeglądania druków w  zainstalować program Adobe Acrobat Reader, którego można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta: Plik PDFPlik DOC.

 

Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Sprawy:
 

 

 • uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych
 • udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym