Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

III sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbędzie się
III sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja Rady


Porządek obrad :
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 rok oraz debata nad
Raportem o stanie Gminy Miasta Dębica za 2023 r.
IV. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.
 2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu za 2023 rok.
 3. Udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu
  za 2023 r.
 4. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2024 r.
 5. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Miasta Dębica.
 6. Zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka
  drogi gminnej nr 105838R – ulica Skowronków w Dębicy”.
 7. Określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie
  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
  Gminie Miasta Dębica i jej jednostkom podległym oraz warunki
  dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
  będzie pomoc publiczną.
 8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 10. Uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych położonych na terenie
  Gminy Miasta Dębicy.
 11. Uchwalenia opłat za usługi cmentarne obowiązujących na Cmentarzach
  Komunalnych w Dębicy.
 12. Potwierdzenia przystąpienia do udziału w projekcie własnym Wojewódzkiego
  Urzędu Pracy w Rzeszowie.
  V. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
  VI. Interpelacje i zapytania radnych.
  VII. Wnioski radnych.
  VIII. Sprawy różne.
  IX. Zamknięcie sesji.