Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

L sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 1330 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 2. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
 3. Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.
 4. Przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Dębica na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”.
 5. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 6. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 7. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Dębica  Powiatem Dębickim  sprawie utworzenia i prowadzenia przedszkola specjalnego.
 8. Przyjęcia Programu Pomocy pod nazwą: „Złota Rączka dla Seniora”.
 9. Uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.
 10. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.
 11. Uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną.

IV. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Działalność MOPS w czasach pandemii (03.2020 – 03.2021) – analiza ilości świadczeń finansowych i niefinansowych w stosunku do roku poprzedniego”.
V. Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Analiza działań w zakresie wspierania dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć w świetlicach środowiskowych”.
VI. Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy.
VII. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Wnioski radnych.
X. Sprawy różne.
XI. Zamknięcie sesji.