Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 900 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2021 rok.
2. Budżetu Miasta Dębica na 2022 rok.
3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
4. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
5. Ustanowienia roku 2022 Rokiem Włodzimierza Skarbek – Borowskiego i Władysława Strumskiego.
6. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasta Dębica jest organem prowadzącym.
7. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy 23 Sierpnia ww Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
8. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Strażackiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębicy.
9. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
10. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
11. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.

IV. Informacja Komisji Kultury nt. „Kierunki rozwoju kultury w mieście Dębica, realizowane przez MOK (wizja przedstawiona przez dyrektora MOK, potrzeby finansowe oraz osobowe, środki własne oraz zewnętrzne).
V. Informacja Komisji Sportu nt. „Analiza i przedstawienie stanu obiektów sportowych, wniosków złożonych o dofinansowanie i koszty remontu obiektów.”
VI. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
VII. Interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski radnych.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie sesji.