Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LIV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 14: 00w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja Rady

Proponowany Porządek obrad :

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie porządku obrad.
III. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022 rok.
 2. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 3. Wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie udziałów w spółce Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy.
 4. Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2022 r.
 5. Wprowadzenia Regulaminu zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasta Dębica na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 6. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo  – rekreacyjnych będących      w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 7. Zmiany uchwały Nr XXXII/254/2020 Rady Miejskiej w Dębicy z  dnia 14 grudnia 2020  r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasta Dębica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 8. Zmiany uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 r.     w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 9. Zmiany uchwały Nr XVI/107/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 r.     w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
 10. Zmiany uchwały w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku.
 11. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miasta Dębica.
 12. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów do ich potwierdzenia.
 13. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2019 w rejonie ulicy Głowackiego w Dębicy.
 14. Uchwalenia     Gminnej     Strategii     Rozwiązywania     Problemów     Społecznych  Miasta Dębica na lata 2022 – 2027.

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Wnioski radnych.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał:https://bit.ly/3FPMIhs