Logo Unii Europejskiej Serwis informacyjny Miasta Dębica

LVII sesję Rady Miejskiej w Dębicy

Loading...

W dniu 30 marca 2022 r. o godz. 13:00 w sali  sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się LVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Sesja-Rady

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy.
 2. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2022r.
 3. Zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 4. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2022-2025.
 5. Zmiany uchwały nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
 6. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 23 Sierpnia w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 7. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul.  Północnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 8. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cmentarnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 9. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Drogowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 10. Wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.
 11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 12. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.
 13. Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2022 roku”.
 14. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy
  pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
 15. Przyjęcia Gminnego Programu osłonowego, dotyczącego realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
 1. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wnioski radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie sesji.